Tentamina, betyg och examina

  • Den som tenterar - skall var på plats i god tid. Dörren stängs vid tentamens början. Den som kommer för sent får vänta tills provet är utdelat.
  • Endast skrivmateriel och de hjälpmedel som anvisas på skrivningen får tas med. Universitetet tillhandahåller skrivpapper.
  • Väskor mm. placeras enligt skrivvaktens anvisningar. Mobiltelefon lämnas till skrivvakt för förvaring under skrivningen.
  • Den som tenterar får inte lämna skrivsalen under skrivningens första 30 minuter och därefter med skrivningsvaktens tillstånd - efter att ha antecknat sig på pauslista.
  • Den studerande skall fylla i kurs, program, namn och personnummer på skrivningsomslaget. Skrivningsvakten kontrollerar legitimation. Den studerande som ev. saknar något av detta antecknas av skrivvakten och skall snarast visa upp kvitto samt id-handling på expeditionen.
Övrigt

Endast de hjälpmedel som finns angivna på skrivningen får användas. Stickprovskontroll görs under skrivningen. Vid inlämnande skall alla papper vara försedda med namn. Vid s.k. blank skrivning måste tentamensomslag eller försättsblad lämnas in. I skrivsalen skall råda ordning och tystnad. Skrivvakt har rätt att avvisa skrivande som uppträder störande. Vid misstanke om fusk görs rapport till vaktansvarig. Denna skall överlämna ärendet till institutionen som avgör om ärendet skall hänskjutas till disciplinnämnd. OBS! Det är obligatoriskt att anmäla sig till omtentamen minst 1 vecka i förväg (se nedan). Upptryckning av skrivningar görs beroende på antalet anmälningar.

Anmälan till omtentamen

Alla som vill anmäla sig till omtentamen måste vara registrerade! Anmälan till omtentamen kan inte ske per telefon!

Skriftlig omtentamen: Anmälan görs senast en vecka innan i LADOK eller till anna.grahnsol.luse

Muntlig omtentamen: Anmälan görs direkt till läraren som tenterar enligt dennes anvisningar.

När det gäller omtentamen på delkurser som ej getts under terminen måste du anmäla att du vill göra omtentamen. Det gäller till exempel delkurser från äldre kursplaner.

Viktigt!

Alla studerande som vill anmäla sig och gå upp i tentamen måste vara registrerade.

Omprov och extraprov

Inga extra prov för enskilda studerande anordnas utöver de ordinarie proven och omproven. Möjlighet att göra omprov finns alltid i slutet av augusti respektive i januari. Ytterligare omprovsmöjligheter finns ibland under terminen, antingen i form av särskilda omprov eller också i form av de ordinarie proven. För prov som ges före den 1 april ordnas omprov under terminen. Av resursskäl finns inga möjligheter att ge ännu fler omprov.

Viktigt!

Alla bör några dagar före prov kontrollera på ämnets hemsida om vi varit tvungna att ändra tid och/eller lokal. Studerande, som deltar i ordinarie prov eller omprov för att avsluta kurser som de tidigare följt, måste i god tid kontrollera i gällande kursplan och anvisningar om någon ändring gjorts beträffande kurslitteratur eller kunskapsprov.

Rättning och tentamina

Enligt det kontrakt som skrivits mellan studentkårerna och Lunds universitet skall ingen student behöva vänta längre än 15 arbetsdagar på att få veta resultatet på prov. Detta gäller självfallet också på Språk- och litteraturcentrum. Dock måste man lägga till den brasklappen att det i somliga fall faktiskt tar två hela veckor, - eller till och med någon dag till. Vissa lärare har en mycket tung examinationsbörda i slutet av terminerna, med flera hundra prov att rätta på kort tid.

Betygsättning och betygsgränser

På delkurser ges något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. På hel kurs ges något av betygen Godkänd eller Väl Godkänd. 

Slutbetyg på hel kurs

För att få VG som slutbetyg på en 30-poängskurs krävs ett antal VG-poäng. Hur många framgår av kursplanen för varje kurs. 

GEMA-kurserna har siffersystem, se kursplan.

För översättarutbildningen gäller också en särskild betygsättning, se ö