lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktor i nordiska språk och disputerade hösten 2017 på en avhandling som handlar om hur man, en och du har utvecklats som generiska pronomen i svenskans historia, från 1225 till idag.

Mitt intresseområde rör allt som har med språk att göra, men särskilt fascinerad är jag av språkförändring i det svenska språket, både i nutid och historiskt.

Just nu arbetar jag med ett projekt där jag analyserar hur mycket svenska dagstidningar återanvänder varandras nyheter.

Sedan augusti 2019 är jag anställd som lektor i svenska på Högskolan i Halmstad och du hittar min personliga sida och mina publikationer publicerade efter augusti 2019 här: https://www.hh.se/information/sok-personal.html?url=-1708965309%2Fl9%2Fhhstaff%2Fdetail.lasso%3Fgroupmember%3D2a6f7e1c-da35-41ac-9293-c44592ff474c%26do%3Dstart&sv.url=12.3252fcc5165f6c51bf6b69ae

Forskning

Om forskningen

Mitt avhandlingsprojekt handlade om hur generiska pronomen har utvecklats i svenska språket. Jag studerade pronomenen "man" och "en" samt (det egentligen personliga) pronomenet "du", vilket både i nutid och i äldre svenska kan fungera generiskt på ett sätt liknande "man". I meningarna "Man vill ju inte att ens kompis ska smitta en med sin förkylning" respektive "Du vill ju inte att din kompis ska smitta dig med sin förkylning" kan både "man" och "du" syfta på människor i allmänhet, men i satserna "På teve har man fått en ny chef" respektive "På teve har du fått en ny chef" blir syftningen annorlunda, där inskränks referensen till en viss grupp respektive den som tilltalas.

Hur dessa pronomen fungerar idag och hur de har fungerat historiskt, såväl syntaktiskt som semantiskt, samt hur utvecklingen har sett ut från "man" som substantiv ("en man", tidigare också i betydelsen 'människa'), till "man" som pronomen, genom vad som kan förmodas vara en grammatikaliseringsprocess med inslag av språkkontakt, är områden jag undersökte närmare i mitt avhandlingsprojekt. Ämnet är intressant också i ett vidare språkligt perspektiv eftersom sådana pronomen finns i många andra språk. På samma sätt har t.ex. det franska "on" utvecklats ur latinets "homo" ('människa'). Att dessa pronomens funktioner skiljer sig åt mellan språk som är så närbesläktade som svenska, tyska, isländska och västfrisiska är också ett spännande faktum.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Sanna Skärlund

Forskare, universitetslektor
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sanna.skarlundnordlund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20