Person

Rikard Schönström

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post rikard.schonstromlitt.luse

Telefon 046–222 84 80

Rum SOL:H222

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är i professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet sedan 2006 och bedriver såväl undervisning som forskning i detta ämne. Dessutom är jag för tillfället ledare för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund och ledamot i Forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier vid Språk- och litteraturcentrum

I min forskning lägger jag stor vikt vid samspelet mellan litteratur och samhälle. Jag betraktar litteraturen som en betydelseskapande praxis genom vilken ingrodda fördomar kan brytas ned och sociala eller kulturella spänningar kan blottläggas. Jag har främst intresserat mig för den moderna litteraturen men inte begränsat mig till någon specifik genre och studerat såväl svenska som utländska författare. Min senaste bok är en essäsamling med titeln Olikhetens region och andra essäer (Atlantis, 2011). Tidigare har jag bland annat publicerat böcker om Pär Lagerkvist, Göran Printz-Påhlson och Bertolt Brecht.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är för närvarande sysselsatt med ett forskningsprojekt som jag har kallat ”Den litterära gesten”. Projektet är inspirerat av moderna teorier kring performativitet, pragmatisk lingvistik och kognitiv semantik men bygger även vidare på ett resonemang kring den teatrala gesten i min bok En försmak av framtiden. Bertolt Brecht och det konkreta (2003). I centrum står en analys av gestiken och bruket av citat i Bertolt Brechts och Kurt Weills opera Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. I anslutning till projektet har jag under senare år hållit ett flertal föredrag vid internationella konferenser. Målsättningen är att projektet ska resultera i en bok utgiven på engelska.

 

Tillsammans med professor Margareta Petersson vid Linnéuniversitet har jag nyligen avslutat redigeringen av ett stort litteraturhistoriskt verk med titeln Nordens litteratur. Boken publicerades på Studentlitteratur i juni 2017. Syftet har varit att för första gången studera de nordiska ländernas och minoritetskulturernas respektive litterära traditioner som en sammanhängande berättelse. Själv bidrar jag med tre längre kapitel i boken: ett om 1700-talets litteratur, ett om det moderna genombrottets litteratur och ett om den nordiska litteraturens betydelse för världslitteraturen.

 

Vid sidan av min forskning är jag verksam som administrativ ledare för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS). Tillsammans med mina kolleger vid centret arrangerade jag i juni 2017 en stor internationell konferens kallad Rethinking Scandinavia vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. För tillfället planerar jag och mina medarbetare vid CSS ett omfattande internationellt forskningsprojekt med titeln Nordic World Literature.

 

Böcker (4 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (27 st)

Konferensbidrag (2 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (10 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)