Person

Rikard Loman

Universitetslektor

  • Teaterns teori och praktik
  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post rikard.lomansol.luse

Telefon 046–222 84 79

Rum
H130 (Teaterns teori och praktik)
SOL:H130 (Litteraturvetenskap)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Född 1971, FD 2005, universitetslektor.

Som lärare på Teaterns teori och praktik (TTP) här på SOL, och som gästlärare på olika professionsutbildningar – och som teaterkritiker i Dagens Nyheter – har jag ett särskilt intresse för de pedagogiska utmaningar som ligger i att ur olika perspektiv närma sig fenomenet teater och utnyttja scenkonsten för att främja kritiskt och kreativt tänkande.

Min forskning har hittills kretsat kring den konstnärliga process som utgår från ett skrivet drama och mynnar ut i en iscensättning, mer specifikt kring Ingmar Bergmans regiarbete och hans uttolkningar av Shakespeares dramer. I förlängning av detta arbete har jag studerat estetiskt värde på den textbaserade teaterkonstens område.

För närvarande drar min forskning åt det teatersociologiska hållet och relationen mellan konst och kontext. Härvidlag fokuserar jag på teaterhändelser som både är etiskt och estetiskt intressanta och som i mötet med publiken får en intrikat relation till samtiden.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning har dragit åt många olika håll och olika forskningsfält. I min avhandling fokuserade jag på teaterregissören Ingmar Bergman och hans sena iscensättning av Shakespeares Vintersagan på Dramaten 1994. Min nästa bok handlar också om Ingmar Bergman, men om hans tidiga iscensättningar på Malmö stadsteater under perioden 1952-58. Sedan jag anställdes som lektor vid Språk- och litteraturcentrum år 2010 har jag huvudsakligen ägnat mig åt att planera och undervisa på den unika fristående kurs som heter Teaterns teori & praktik (TTP), som är ett samarbete med Teaterhögskolan i Malmö. I både min forskning och undervisning har jag ett starkt intresse för estetik och estetisk kommunikation (drama- och föreställningsanalys), men också för olika sätt att se på och använda teater och olika former av "live art" (som "immersive theatre", "applied theatre", politisk och aktivistisk teater) och för utforskanden av olika typer av vetande och kunnande genom teater (konstnärlig forskning/artistic research).

Jag har i allt högre grad kommit att intressera mig för teaterns olika sociologiska aspekter, dvs. vad teatern direkt och indirekt säger om de samhällen vi har skapat, de roller vi spelar och de sätt som vi iscensätter vår självförståelse i olika typer av "cultural performances" (Milton Singer). Jag arbetar här utifrån övertygelsen att teatern och scenkonsten kan fungera som ett chiffer som artikulerar och hjälper oss att förstå världen utanför teatern, nu och i det förflutna.

Jag har hittills huvudsakligen ägnat mig åt att undervisa och vara kursansvarig för Teaterns teori & praktik, som just söker förena teori och praktik, reflekterande och görande och som också vill appellera till studenter som både vill förstå teatern bättre och själva bidra till att utveckla teatern. Mina senaste böcker – Drama- och föreställningsanalys (2016) och Historiska perspektiv på teater/Teaterperspektiv på historien (2019) – utgår i hög grad från mina egna undervisningserfarenheter och syftar till att användas i pedagogiska sammanhang.

Jag förbereder för närvarande två mer omfattande studier. Den ena handlar om teater och nationalism, dvs hur nationen har iscensatts, hur nationens förflutna har utnyttjats i olika försök att formera och utmana det som Benedict Anderson kallar för "föreställda gemenskaper" i samtiden, och hur nationen har blivit det välbekanta i en allt mer främmande, globaliserad och digitaliserad värld. Den andra handlar om provocerande och kontroversiell (scen)konst (Lars Noréns Sju tre, Turteaterns Scummanifestet, Anna Odells Okänd, kvinna 2009–349701 på Konstfack 2009, Makode Lindes Painful Cake, Lars Vilks rondellhund), där estetiska och etiska aspekter ställs på sin spets och överlappar varandra och artikulerar samtidens mest angelägna frågor (om verk-verklighet, miljö, främlingsfientlighet, homofobi, inkludering och exkludering osv).

Böcker (3 st)

Redaktörskap (2 st)

Bokkapitel (10 st)

Encyklopediartiklar (4 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)

Undervisning

Rikard Loman

Universitetslektor

  • Teaterns teori och praktik
  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post rikard.lomansol.luse

Telefon 046–222 84 79

Rum
H130 (Teaterns teori och praktik)
SOL:H130 (Litteraturvetenskap)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20