lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Universitetslektor, docent, gästprofessor, forskningsledare

FK i engelska, svenska och svenska som främmande språk (LU, 1990)

Ämneslärarexamen, engelska och svenska (LU, 1990)

MPhil, engelska (Cambridge University, 1993)

PhD, engelska (Cambridge University, 1997)

Docent, engelska (LU, 2012)

Professor iengelska (Mälardalens högskola, 2015)

Professor i engelska (gäst) (Linnéuniversitetet, 2018-)

Forskning: Engelska i flerspråkiga kontexter. Språkdidaktik. Flerspråkighet. Högskolepedagogik. Forskningsledare: Flerspråkiga praktiker i engelskundervisningen/MultiLingual Spaces (VR, 2017-2020).

Undervisning: engelsk grammatik, fonologi, uttal, sociolingvistik, diskursanalys, andraspråksinlärning, flerspråkighet, översättning, språkpolitik, språkvård, språkdidaktisk forskning och forskningsmetod.

Ledningsuppdrag: Under perioden 1997-1999 och 2006-2014 innehade jag olika förtroendeuppdrag som akademisk ledare.

Samverkan: Fortbildar regelbundet lärare på lokal och nationell nivå.

Forskning

Om forskningen

Min forskning rör språkdidaktik, flerspråkighet, andraspråksinlärnig, språkpolicy och språkvård samt högskolepedagogik. Inom dessa vetenskapsområden fokuserar jag på engelska språket: hur man lär sig och använder det i olika flerspråkiga kontenxter.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (11 st)
Konferensbidrag (46 st)
Rapporter (4 st)
Recensioner (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Handledning i forskarutbildningen:

Huvudhandledare: Henrik Gyllstad (FD, 2007) och Tina Gunnarsson (FL, 2015). Biträdande handledare: Monica Karlsson (FD, 2002), Barbro Lindhe (FL, 2004) och Ragnhild Knutsson (FL, 2007).

Biträdande handledare för en doktorand i utbildningsvetenskap, 2017-2020 (Tina Gunnarsson)

Biträdande handledare för en doktorand i engelska med didaktisk inriktning vid Nord universitet, Norge, 2017-2020.

Biträdande handledare för en doktorand i engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Linnéuniversitetet (2018-2021)

Extern forskningsfinansiering:

Crafoordska stiftelsen, 2018, 100 000 SEK (medsökande)

Crafoordska stiftelsen, 2017, 400 000 SEK (huvudsökande)

VR, 2016: Flerspråkiga praktiker: en resurs i engelskundervisningen? (huvudsökande) 7 416 000 SEK

VR, 2012: Forskarskola finansierad av Vetenskapsrådet: De främmande språkens didaktik 2013-2015 (medsökande), 8 000 000 SEK

Einar Hansens forskningsfond, 2012, 100 000 SEK (medsökande)

Crafoordska stiftelsen, 2007, 40 000 SEK (huvudsökande)

HSFR, 1997, 1 100 000 SEK (huvudsökande)

Sakkunniguppdrag:

Ämnesexpert i panel för ackreditering av kandidat- och masterutbildningar i engelska vid universitet i Danmark: 2011-2014.

Sakkunnig för Danmarks Ph.d.-råd (bedömning av ansökningar till forskarutbildning i utbildningsvetenskap): 2014, 2015, 2016, 2017

Sakkunnig för ansökan om docentur samt tillsvidareanställning, University of Calgary, Kanada (2018)

Sakkunnig vid tillsättning av lektorsanställning i engelsk språkvetenskap vid Malmö högskola (2010)

Sakkunnig vid tillsättning av lektorsanställning i engelska med inriktning mot språkinlärning vid Köpenhamns universitet (2010)

Ledamot i redaktionskommittén för tidskriften "Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts" (John Benjamins), 2014-

Granskare (reviewer) för följande tidskrifter:

The Modern Language Journal
International Journal of Multilingualism
Intern. Journal of Bilingual Education and Bilingualism
Language and Intercultural Communication
Nordic Journal of English Studies
The Internet and Higher Education
Studia Linguistica
Multilingua
Language, Culture and Curriculum
Journal of Immersion and Content-Based Language Education
EDUCARE
The European Journal of Applied Linguistics
Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts
System
TESOL Quarterly
Classroom Discourse

Uppdrag som opponent

Opponent på slutseminarium för doktorsavhandling i engelska med språkvetenskaplig inriktning, Karlstads universitet, 2008

Opponent på slutseminarium för doktorsavhandling i allmän språkvetenskap, Lunds universitet, 2017

Opponent på 50%-seminarium för doktorsavhandling, Nord universitet, Norge, 2018

Uppdrag som ledamot i betygsnämnd:

FL, svenska (LU, 2003)
FL, tyska (LU, 2004)
FD, engelska (Stockholms universitet, 2008)
PhD, utbildningsvetenskap (Kwazulu-Natal University, Sydafrika, 2010)
FD, språkdidaktik (Umeå universitet, 2016)
FD, engelska (Karlstad universitet, 2016)

Priser och utmärkelser:

Svenska institutets stipendium för utlandsstudier, 1992

Overseas Research Student (ORS) Award, Cambridge University, 1993

Nominering (vid två tillfällen), Lunds universitets pedagogiska pris

Einar Hansens legat för framstående humanistisk forskning, Lunds och Köpenhamns universitet, 2009

Lednings- och förtroendeuppdrag:

Ordförande i ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2016-

Forskningsledare: Flerspråkiga praktiker i engelskundervisningen (VR 2017-2020)

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) (2009-2012, 2014)
Ställföreträdande prefekt, SOL (2009-2011)
Ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen (2009-2012)
Ordinarie ledamot i institionsstyrelsens arbetsutskott (2009-2012)
Ordinarie ledamot i Engelska institutionens styrelse (2003-2005)
Suppleant i språkvetenskapliga sektionens lärarförslagsnämnd (2003-2005)
Studierektor för lärarkollegium 4 (engelska och tyska) vid SOL (2006-2008)
Studierektor vid Engelska institutionen (1997-1999, 2006)
Styrelseledamot, Vetenskapssocieteten, 2014-2016
Styrelseledamot Svenska föreningen för tillämpad lingvistik (ASLA) 2005-2016

Ledarskapsutbildningar:

Prefektutbildning (2010)
Ledarskapsutbildning med genusperspektiv (AKKA) (2008)
Ledning av högskolepedagogisk verksamhet (2012-2013)

Undervisningserfarenhet:

Jag har undervisat vid följande lärosäten: Cambridge University, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Malmö högskola och Mälardalens högskola.

I Cambridge undervisade jag i svensk språkfärdighet i två år och sedan under doktorandtiden i tillämpad lingvistik med inriktning mot engelska. Vid Malmö högskola, Halmstad och Lund har jag arbetat direkt med utbildning av blivande högstadie- och gymnasielärare i engelska. I Malmö inbegrep detta en integration av det allmänna utbildningsområdet (dvs utbildningsvetenskap), den verksamhetsförlagda delen (dvs studenternas praktik i deras partnerskolor) och engelska med språkvetenskaplig inriktning. Jag arbetade 20-40% vid Lärarutbildningen vid Malmö högskola under perioden 2003-2009 inom min anställning som universitetslektor vid Lunds universitet.

Intressen:

Jag har ett särskilt intresse för språk i pedagogiska miljöer, ledarskap, medarbetarskap, lärarutbildning, högskolepedagogiskt utvecklingsarbete samt språkpolitik och språkvård.

Marie Källkvist

Docent
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marie.kallkvistenglund.luse

Telefon 046–222 75 54

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar