Person

Malin Ågren

Universitetslektor

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Skyddsombud

  • Sektion 3
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.agrenrom.luse

Telefon 046–222 48 79

Rum SOL:L513A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är forskare och lärare i franska på Språk- och litteraturcentrum. I min tjänst ingår forskning om språkinlärning och undervisning i franska.

Min forskning handlar om inlärningen av franska som ett främmande språk med särskillt fokus på morfologi och syntax. Jag disputerade i december 2008 med avhandlingen "A la recherche de la morphologie silencieuse: sur le développement du pluriel en francais L2 écrit" där jag studerade hur svenska gymnasieelever lär sig uttrycka den tysta morfologin i fransk skrift. Sedan dess har jag arbetat i flera forskningsprojekt med fokus på inlärning av franska i olika åldrar, både hos barn, ungdomar och vuxna. Just nu är jag involverad i TAL-projektet (www.tal.lu.se) där vi studerar muntliga färdigheter i moderna språk (franska, spanska, tyska) hos svenska skolungdomar.

Jag undervisar för närvarande på franskans alla nivåer och är även involverad i lärarutbildningen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning handlar om inlärningen av franska som ett främmande språk hos svenska inlärare. Jag intresserar mig för hur utvecklingen av språksystemet ser ut och varför språket utvecklas på ett relativt systematiskt sätt hos olika inlärare. Min forskning behandlar framför allt inlärningen av morfologi och syntax i skriven och talad L2-franska.

I mitt avhandlingsprojekt studerade jag L2-inlärningen av den tysta morfologin i fransk skrift och fokuserade på hur pluralmorfologin i det skrivna språket utvecklades över tid hos svenska gymnasieelever. Jag visade att språkutvecklingen i skrift, precis som i tal, sker gradvis efter vissa speciella mönster och att flera lingvistiska och psykolingvistiska faktorer spelar in för att forma språkutvecklingen.

Som postdoc arbetade jag i STUF-projektet om inlärningen av talad och skriven franska hos svenska barn som börjar i fransk skola. Jag och mina kollegor följde barnens språkutveckling över tid och jämförde hur tidig språkinlärning både skiljer sig från och liknar de vuxna inlärarnas utveckling. I projektet ingår också jämförelser med tvåspråkiga fransk/svenska barn och enspråkiga barn med franska som modersmål.

I mittt nuvarande arbete kombinerar jag forkning om inlärning av L2 franska i flera olika projekt. Inom ramen för ett internationellt forskningssamarbete studerar jag inlärningen av fransk verbmorfologi och jämför grupper av inlärare med olika modersmål (finska, svenska, flamländska, tyska, italienska och japanska). I ett annat projekt, där vi kopplar forskning om inlärning av franska till undervisningen av språket, samarbetar jag med professor Jonas Granfeldt. Vi har bland annat publicerat en studie om hur datorprogrammet Direkt Profil kan användas som ett verktyg för formativ bedömning i klassrummmet. Slutligen är jag en av sex forskare i TAL-projektet, finansierat av Vetenskapsrådet (2016-2018). Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (22 st)

Bokkapitel (9 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (8 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Undervisning

Malin Ågren

Universitetslektor

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Skyddsombud

  • Sektion 3
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.agrenrom.luse

Telefon 046–222 48 79

Rum SOL:L513A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20