Person

Lars-Olof Delsing

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars-olof.delsingnordlund.luse

Telefon 046–222 87 22

Rum SOL:L313b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är född i Umeå och uppvuxen i Malmö, filosofie doktor i nordiska språk 1993, docent 2000 och professor i nordiska språk 2004. Jag undervisar främst inom grammatik och språkhistoria.

Jag har forskat främst inom grammatik (särskilt morfosyntax) och språkhistoria, men även lett ett forskningsprojekt om språkförståelse bland ungdomar i Norden. Grammatiska fenomen som jag intresserat mig för är nominalfrasens uppbyggnad i de nordiska språken och ordföljdsförändringar i svensk språkhistoria såsom förlusten av OV-ordföljd, uppkomsten av prepositionsstrandning, kilkostruktionen. Jag har även gjort en filologisk studie av den fornsvenska konungastyrelsen.

På senare tid har jag studerat talspråklig variation, bland annat i en studie av exklamativa satser i de skandinaviska språken och dialekterna, och en studie av verbmorfologin i västerbottniska. Huvudfokus ligger dock på en större översikt över svensk syntax (tillsammans med Cecilia Falk, Stockholm).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag disputerade 1993 på en avhandling om nordiska nominalfraser, och har även senare behandlat nominalfrasen ur flera olika berpektiv, bl.a. har jag undersökt variationen i svenska dialekter.

Därutöver har jag också arbetat mycket med svensk (och allmän nordisk språkhistoria), där jag bland annat diskuterat variationen mellen starka och svaga adjektiv, prepositionsstrandning, OV-ordföljd, r-pronomen, kilkonstuktion med mera.

Jag har också bedrivit forskning som handlar om exklamativa satser i nordiska språk (att du aldrig kan lära dig, vilka stora fötter du har etc.). Jag har också undersökt  genitiv-s och foge-s, och tillsammans med prof Gunlög Josefsson har jag undersökt så kallad kollektiviserande genitiv (Johanssons är trevliga) ur ett grammatiskt, dialektal och historiskt perspektiv.

Några studier som jag genomfört berör Västerbottnisk dialekt, särskilt deras verbböjning.

Tillsammans med prof. Cecilia Falk (Stockholm) arbetar jag också med en större sammanhängande beskrivning av svenskans syntaxhistoria. Förståelsen av hur den skandinavisk syntaxen fungerar har breddats och fördjupats påtagligt under de senaste fyra decennierna, och vår kunskap om den äldre svenska syntaxen har vuxit ordentligt. Arbetet ska utmynna i en beskriving av vårt vetande, och vi försöker också fylla igen en del luckor.

I samband med den svenska syntaxhistorien har jag genomfört en rad enstaka studier om enstaka problem i äldre svenska, bland annat r-rponomen, svaga adjektiv, övergången från kongruensböjt mycken till oböjligt mycket. I samband med den senare undersökningen har jag också kommit in på modern svenskas behandling av mycket och lite, som i obetonad form tycks kunna användas som polaritetselement, dvs de kan bara förekomma i negerade kontexter (obetonat mycket) eller bara i icke negerade kontexter (lite).

Böcker (3 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (4 st)

Recensioner (8 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ledare (tillsammans med Gunlög Josefsson) för Grammatikseminariet vid Språk- och litteraturcentrum

Redaktör (tillsammans med Karl G Johansson) för Arkivför nordisk filologi.

Lars-Olof Delsing

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars-olof.delsingnordlund.luse

Telefon 046–222 87 22

Rum SOL:L313b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20