lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är född i Umeå och uppvuxen i Malmö, filosofie doktor i nordiska språk 1993, docent 2000 och professor i nordiska språk 2004. Jag undervisar främst inom grammatik och språkhistoria.

Jag har forskat främst inom grammatik (särskilt morfosyntax) och språkhistoria, men även lett ett forskningsprojekt om språkförståelse bland ungdomar i Norden. Grammatiska fenomen som jag intresserat mig för är nominalfrasens uppbyggnad i de nordiska språken och ordföljdsförändringar i svensk språkhistoria såsom förlusten av OV-ordföljd, uppkomsten av prepositionsstrandning, kilkostruktionen. Jag har även gjort en filologisk studie av den fornsvenska konungastyrelsen.

På senare tid har jag studerat talspråklig variation, bland annat i en studie av exklamativa satser i de skandinaviska språken och dialekterna, och en studie av verbmorfologin i västerbottniska. Huvudfokus ligger dock på en större översikt över svensk syntax (tillsammans med Cecilia Falk, Stockholm).

Forskning

Om forskningen

Jag har just avslutat en större undersökning av exklamativa satser i de skandinaviska språken. Det finns en förbluffande stor variation i uttryck och ordföljd, som jag har försökt att kartlägga.

För närvarande sysslar jag två saker. Tillsammans med prof Gunlög Josefsson undersöker jag genitiv-s och foge-s. Vi ser för närvarande på så kallad kollektiviserande genitiv (Johanssons är trevliga) ur ett grammatiskt, dialektal och historiskt perspektiv. Vi planerar också att gå vidare med relationen mellan foge-s på förleder och genitiv-s:et.

Tillsammans med prof. Cecilia Falk (Stockholm) arbetar jag också med en större sammanhängande beskrivning av svenskans syntaxhistoria. Förståelsen av hur den skandinavisk syntaxen fungerar har breddats och fördjupats påtagligt under de senaste tre decennierna, och vår kunskap om den äldre svenska syntaxen har vuxit ordentligt. Arbetet ska utmynna i en beskriving av vårt vetande, och vi försöker också fylla igen en del luckor.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (10 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (8 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ledare (tillsammans med Gunlög Josefsson) för Grammatikseminariet vid Språk- och litteraturcentrum

Redaktör (tillsammans med Karl G Johansson) för Arkivför nordisk filologi.

Lars-Olof Delsing

Professor
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars-olof.delsingnordlund.luse

Telefon 046–222 87 22

Rum SOL:L313b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar