Person

Henrik Gyllstad

Docent, universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henrik.gyllstadenglund.luse

Telefon 046–222 75 57

Rum SOL:H317c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent och universitetslektor i engelsk språkvetenskap här vid Språk- och litteraturcentrum (SOL). Min undervisning är framförallt inriktad på ordkunskap och fraseologi, språkbedömning och testning, vetenskapliga metoder, samt akademiskt skrivande.

Forskningsmässigt har jag för närvarande tre huvudinriktningar:

* Flerspråkighet och vilken roll en individs hela språkliga repertoar kan spela vid inlärningen av ytterligare ett språk (i projektet 'MultiLingual Spaces')

* Andraspråksinlärning, specifikt hur man genom psykolingvistiska metoder kan undersöka och modellera hur ord och fraser bearbetas och lagras i det flerspråkiga mentala lexikonet.

* Språktestning och -bedömning, där jag intresserar mig för validitet och reliabilitet kopplat till test av ord- och fraskunskap.

Mer information om min forskning hittar du genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina huvudsakliga forskningsområden är andraspråksinlärning och språkbedömning och -testning. I min doktorsavhandling från 2007 utvecklade och utvärderade jag tester av kollokationskunskap hos avancerade inlärare av engelska. Målet var att påvisa att dessa tester gav upphov till tillförlitliga (reliabilitet) och giltiga (validitet) data, samt att undersöka olika studerandegruppers (gymnasie- och universitetsnivå)kollokationskunskap.

Förutom fortsatt forskning om ordinlärning och ordtestning intresserar jag mig för experimentella psykolingvistiska metoder för studier av det bilinguala lexikonet, och där hur lexikala enheter (ex. kollokationer och idiom) bearbetas, lagras och lärs in hos vuxna tvåspråkiga individer.

Nyligen avslutade jag ett treårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet (2013-2015). Detta projekt, där jag var forskningsledare, undersökte hur andraspråksinlärare bearbetar engelska ordkombinationer (t.ex. 'fria kombinationer', 'kollokationer', och 'idiom'), och hur inlärarnas modersmål påverkar dessa processer.

För närvarande är jag del av ett nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet för perioden 2017-2020. Tillsammans med kollegor vid Lunds universitet (Dr Marie Källkvist, forskningsledare) och Karlstads universitet (Dr Pia Sundqvist and Dr Erica Sandlund) bedrivs detta projekt med det övergripande syftet att utveckla en vetenskaplig grund för engelskundervisning i flerspråkiga klassrum.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (6 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (61 st)