Person

Fabian Beijer

Universitetslektor, studierektor

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 4
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post fabian.beijerenglund.luse

Telefon 046–222 84 44

Mobil 070–580 91 39

Rum SOL:H318a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sedan 2011 ägnar jag en mycket stor del av min arbetstid åt olika ledningsuppdrag. Jag har varit biträdande studierektor och studierektor för engelska i Lund, men även ämnessamordnare och kursansvarig för engelska inom ämneslärarutbildningen. I den nya organisationen vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) är jag sektionsföreståndare för sektion 4 (engelska och tyska) och en av studierektorerna för engelska.

Som universitetslektor i engelsk språkvetenskap har jag främst undervisat på och utvecklat kurser i grammatik, lingvistik, och akademiskt skrivande.

Sedan 2010 har jag varit involverad i utvecklandet av Lunds universitets elektroniska resurs för akademiskt skrivande på engelska, AWELU (Academic Writing in English at Lund University, , bland annat i egenskap av AWELU-ambassadör med ansvar för information och marknadsföring av AWELU.

Jag har också varit en del av projektgruppen för masterförberedande studieår vid LU.

Sedan 2017 är jag koordinator för ämneslärarutbildningen vid SOL.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag intresserar mig allra mest för språkliga polaritetsfenomen och hur dessa skulle kunna användas för att förklara varför vissa adverbialstyper aldrig samförekommer i det empiriska material som min doktorsavhandling är baserad på. Det är särskilt positiv polaritet som kan komma att bli relevant här, vilket är extra intressant, då den positiva polariteten inte fått det utrymme den kanske förtjänar i litteraturen.

För närvarande bedriver jag empirisk forskning på prepositioal passives på engelska. Detta är ett annat område där vi behöver mer kunskap.

I min doktorsavhandling (Beijer 2005) testar jag Cinque's (1999) förslag rörande adverbens ordningsföljd i I-domänen empiriskt och teoretiskt.

Tanken är att adverb av olika typer står i en viss ordning i förhållande till varandra för att de sitter i specificerarpositionerna hos funktionella fraser som i sin tur är ordnade hierarkiskt. Beijer (2005) undersöker om den förslagna ordningen tycks stämma för engelska och svenska.

I arbetet med mitt empiriska material blev det uppenbart att vissa adverb(typer) inte samförekommer. Detta kan naturligtvis ha många olika orsaker, men en möjlighet är att vissa icke påträffade adverbkombinationer saknas till följd av att de har olika polaritet, så att den ena omöjliggör den andra, eller att den aktuella kontexten endast kan härbärgera en av dem. Detta är fallet med negativ polaritet och NPIs, men torde också kunna vara fallet med positiv polaritet och PPIs.

Administrativt

 • Sektionsföreståndare för Sektion 4
 • Studierektor för Engelska
 • Ordförande, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Jag tycker att det är viktigt att universitetslärare och deras undervisning hela tiden utvecklas. Det är därför nödvändigt att man ger lärarna möjlighet att utvecklas.

För det första är det viktigt att synen på, och statusen hos undervisningen förändras, så att det pedagogiska verkligen har samma vikt som det forskningsrelaterade.

För det andra är det viktigt att alla universitetslärare forskar, och att alla forskare undervisar. Universitetslärare måste forska för att inte stagnera, men framgångsrika forskare måste också undervisa, så att forskningsrönen och forskningsperspektivet sprids till studenterna och höjer kvaliteten i undervisningen.

För det tredje är det viktigt att alla lärare går universitetspedagogiska kurser. De pedagogiska kurserna ger lärarna möjlighet att jämföra sina erfarenheter med andras, reflektera över sin undervisning och sina undervisningsmetoder, och inspireras av relevant pedagogisk litteratur och kunniga och engagerade kursledare.

Jag har laddat upp den pedagogiska utvecklingsplan som jag skrev på den universitetspedagogiska fortsättningskursen, höstterminen 2009. Förhoppningsvis kan denna plan illustrera delar av det jag talar om ovan.

Fabian Beijer

Universitetslektor, studierektor

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 4
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post fabian.beijerenglund.luse

Telefon 046–222 84 44

Mobil 070–580 91 39

Rum SOL:H318a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20