lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Kunskap, dialog och förståelse är nyckelbegrepp för mig som akademisk lärare. Att undervisa i litteraturvetenskap är att resa i grupp genom tider, tankar, texter – en praktiserad humanism. Som forskare har jag specialstuderat Gustaf Frödings författarskap och fabelns svenska och europeiska historia. De frågor jag ställer öppnar sig mot olika sfärer inom ämnet: litteratur som språkspel, genreproblematik, intertextualitet, litteratur och normer, receptionshistoria, gränssnittet djur/människa i litteraturen etc.

Tidigare har jag arbetat som bland annat svensk lektor vid Uniwersytet Jagielloński i Kraków, gästforskare vid Ludwig-Maximilians Universität i München och forskarassistent vid Stockholms universitet. Till mina vetenskapliga nätverk hör det tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet i Uppsala, Barockakademien i Stockholm och Tidigmoderna seminariet i Göteborg samt International Reynard Society, som till sina konferenser samlar fabelforskare från i stort sett hela världen.

Forskning

Om forskningen

Som litteraturforskare har jag framför allt sysslat med Gustaf Frödings författarskap och med den aisopiska fabelns svenska och europeiska historia under tidigmodern tid. Min doktorsavhandling – Den lekande Fröding. En författarskapsstudie – belönades med Kungliga Vitterhetsakademiens pris för ”förtjänt vetenskapligt arbete”. Jag har också skrivit specialstudier om texter av bland andra August Strindberg, Pär Lagerkvist, Öyvind Fahlström, Sara Lidman och Magnus Florin. De frågor jag ställer som forskare öppnar sig mot skilda sfärer inom ämnet: litteratur som språkspel, genreproblematik, intertextualitet, moral och normativitet, receptionshistoria, gränssnittet djur/människa etc. Tyngdpunkten i min forskning ligger på textanalys av svenskspråkig litteratur, men jag rör mig via komparativa och kontextualiserande perspektiv över många olika språk- och kulturområden. Förutom på svenska har jag publicerat vetenskapliga artiklar på engelska, tyska och polska.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (18 st)
Encyklopediartiklar (4 st)
Konferensbidrag (22 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)
Övrigt (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i styrelsen för sektion 2, Språk- och litteraturcentrum, Lund

Ledamot i styrgruppen för det internationella masterprogrammet Litteratur - Kultur - Medier, Språk- och litteraturcentrum, Lund

Ledamot i styrelsen för Barockakademien, Stockholm

Erik Zillén

Docent
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Universitetslektor
Barnlitteratur
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post erik.zillenlitt.luse

Telefon 046–222 84 81

Rum SOL:H225

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20