Person

Björn Larsson

Professor emeritus

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bjorn.larssonrom.luse

Telefon 046–222 38 23

Mobil 072–303 40 50

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Professor i franska, språk och litteratur, sedan 1999, författare, översättare och initiativtagare till Lunds universitets författarskola där jag uppmuntrat författardrömmar sedan utbildningen startade 2004. Jag har haft ett antal administrativa uppdrag, både på fakultets- och institutionsnivå, samt varit gästprofessor på Sorbonne nouvelle, Paris III. Sedan 1996 är jag ansvarig för forskarutbildningen i fransk litteratur och har handlett tio avhandlingar, varav två i spanska. Forskning bedriver jag i såväl litteratur som språk, med tonvikt på litteraturens användning, fiktionsteorier och semantik. Jag talar och skriver franska och engelska, läser och talar hyfsat spanska, danska och italienska samt kan ta mig igenom en text på tyska. Jag är ledamot av två juryer för litterära priser, ”Le prix Nicolas Bouvier-Étonnants voyageurs” och ”Le prix Simone de Beauvoir pour la libération des femmes dans le monde”, tillika av Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet och Vetenskapssocieteten.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning i litteratur kretsar främst kring frågan om meningen med litteraturen, vad den tjänar till och vad den lämpligast bör användas till. Utöver artiklar om olika genrer – bland andra kärleksromanen och äventyrsromanen – och ett antal författare – bland dem Segalen, Balzac, Martinson, Biamonti och Levi , har jag skrivit en monografi om det kritiska mottagandet av Simone de Beauvoirs roman Les mandarins och artiklar om litteratur qua fiktion ur ett teoretiskt perspektiv. För närvarande arbetar jag på en större syntes med titeln Lisez pour vivre. Le bon usage de la littérature [Läsa för att leva. Den goda användningen av litteraturen].
Som lingvist har jag försökt besvara frågan om meningens väsen och därmed också om semantikens epistemologi. Detta arbete har lett till en studie om adjektivet i modern franska och en annan, Le bon sens commun, där jag presenterar en teori om meningens ontologi som ett emergent fenomen av intersubjektiv karaktär, ur vilken kan härledas en epistemologi som deltagande observation.
Sedan länge arbetar jag slutligen på ett större forskningsprojekt som jag hoppas hinna avsluta före min pension eller min död, whichever comes first, närmare bestämt en Teori om människan med vilken jag vill visa att det avgörande element som skiljer människan från andra djur är hennes förmåga att hantera arbiträra tecken och symboler; en teori som jag redan presenterat skissartat i några artiklar och som jag lömskt har infogat i flera av mina romaner.

Böcker (18 st)

Artiklar (14 st)

Bokkapitel (29 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (8 st)

Övriga uppdrag och meriter

Björn Larsson

Professor emeritus

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bjorn.larssonrom.luse

Telefon 046–222 38 23

Mobil 072–303 40 50

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20