Person

Barbara Törnquist-Plewa

Professor

  • Europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Prodekan

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post barbara.tornquist-plewaslav.luse

Telefon 046–222 83 79

Rum SOL:A323

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (professor)
Box 192, 221 00 Lund (prodekan)

Internpost hämtställe 20

Fil dr i slavistik, professor i Öst- och Centraleuropastudier, från 2005 till och med 2017 föreståndare för Centrum för Europaforskning och sedan 2018 prodekan för Humanistiska och Teologiska fakulteterna vid Lunds Universitet.

Min forskning har en tvärvetenskaplig karaktär och handlar om Öst- och Centraleuropas historia, politik och kultur. Jag intresserar mig särskilt för frågor gällande kollektivt minne, stereotyper, myter och symboler. De länder jag främst fokuserar på är Polen, Vitryssland och Ukraina. Jag har också skrivit om Östeuropas integration i de europeiska strukturerna efter 1989 samt har ett visst forskningsintresse för de polsk-svenska kontakternas historia. Under den senaste tiden har jag fokuserat på frågor rörande minneskonflikter i Europa och under åren 2012-2016 lede jag ett stort nätverksprojekt " In Search of Transcultural Memory in Europe" som finansierades av EU/COST och inkluderade forskare från 36 länder i Europa.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (25 st)

Artiklar (15 st)

Bokkapitel (33 st)

Konferensbidrag (3 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (10 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Administrativt

  • Prodekan för Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

- Arbetande ledamot i Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien ( och sedan 2019 ledamot i förvaltningsutskottet)

- Ledamot i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund och under åren2005-2007 ledamot i styrelsen

- Medlem i redaktionskommitteen för de vetenskapliga tidskrifterna: "Baltic Worlds” and “Bialoruskie ZeszytyHistoryczne” samt medlem i redaktionsrådet för förlaget LUP (LundUniversity Press), under åren 2005-2017 redaktör för "CFE ConferencePapers Series" och "CFE Working Papers” vid Centrum förEuropaforskning, Lunds Universitet

- 2009-2018 Lunds universitets talesman i den flervetenskapliga,internationella forskarskolan (Greifswald - Lund – Tartu) på temat ”BalticBorderlands: Shifting Boundaries of Mind and Culture” . Forskarskolan finansierades till största delen av TyskaForskningsrådet.

- 2008-2016 Ledamot i Östersjöstiftelsensstyrelse och medlem i Östersjöstiftelsens forskningsdelegation

- 2007-2011 Ledamot i styrgruppen för Norska Forskningsrådetsprogramsatsning ”Europe in transition”

- 2003-2005 ledamot istyrelsen för Centre for Baltic Studies, vid Köpenhamns Universitet

- 1998-2013 Sekreterare istyrelsen för ”Polsk-Skandinavisk Forskningsinstitut” i Köpenhamn, en nätverksorganisationför forskare i Polen och Norden som forskar om polsk-skandinaviska förbindelser

- 1996-2002 ledamot istyrelsen för Svenska Sällskapet för Studier av Ryssland, Central och Östeuropasamt Centralasien

- 1994-2000 ledamot istyrelsen för Nordiska Slavistförbundet

- 1994-2000 –vice ordförande i Svenska Slavistförbundet

Barbara Törnquist-Plewa

Professor

  • Europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Prodekan

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post barbara.tornquist-plewaslav.luse

Telefon 046–222 83 79

Rum SOL:A323

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (professor)
Box 192, 221 00 Lund (prodekan)

Internpost hämtställe 20