Forskning

Latin

Forskningen i latin har huvudsakligen historisk-filologisk inriktning och bedrivs inom alla latinets huvudperioder, antiken, medeltiden och den tidigmoderna perioden.

Forskningen inom antik prosa har metaforteoretisk inriktning och har syftat till att kartlägga de mönster som mer eller mindre medvetet kan ha styrt romarnas sätt att uppfatta verkligheten (Aron Sjöberg). En avhandlingstitel som Sjöblads vitsiga Metaphors Cicero lived by – The Role of Metaphor and Simile in De senectute ger en god bild av vad denna forskning syftar till. Forskningen har gett nydanande resultat och fördjupat förståelsen för hur metaforer och liknelser fungerar. Glädjande nog har arbetet redan på kort tid fått gott genomslag.

Vad gäller poesi var det tidigare Vergi