Kurs

Kurskod: SVEK02
Engelsk titel: Swedish as a Second Language: Level 3
Högskolepoäng: 30

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

 • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
 • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Termin: 1
Studiesätt: halvfart, blandade tider
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-06-06
Anmälningskod: LU-36992
Behörighet: Grundläggande samt Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II (SVEC02 eller SVEC03) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2020-08-31 kl. 15.30 – 16.00

Lärare: Anna Flyman Mattsson

Delkursinformation

 1. Valbar kurs, 7,5 hp
 2. Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv, 7,5 hp
 3. Examensarbete, 15 hp
 4. Diskursanalys (avancerad nivå), 7,5 hp
 5. Litterär stilistik, 7,5 hp
 6. Litterär stilistik (avancerad nivå), 7,5 hp
 7. Grammatik i teori och praktik, 7,5 hp
  Se information på https://www.sol.lu.se/kurs/SVEB30/
 8. Grammatik i teori och praktik (avancerad nivå), 7,5 hp
 9. Semantik och lexikologi, 7,5 hp
 10. Språksociologi, fortsättningskurs, 7,5 hp
 11. Ordbildningsteori (avancerad nivå), 7,5 hp
 12. Generativ Syntax (avancerad nivå), 7,5 hp
 13. Språkförändringsteorier (avancerad nivå), 7,5 hp
 14. Texter i teori och praktik (avancerad nivå), 7,5 hp

Beskrivning

I kandidatkursen får du möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper om svenska språket och forskning om andraspråksinlärning.

Kursens innehåll

I delkursen Andraspråksinlärning i ett vetenskaplig perspektiv får du en god inblick i nyare forskning om andraspråksinlärning, med fokus på såväl resultat som hypoteser och resultat. delkursen ges under andra hälften av terminen och då introduceras också vetenskaplig teori och metod som förberedelse till uppsatskursen. I uppsatskursen, som ges under våren, lär du dig att självständigt urskilja, formulera och ur olika aspekter diskutera vetenskapliga problem samt föreslå lösningar. Samtidigt befäster du din skicklighet i att använda svenska i tal och skrift, i synnerhet inom den vetenskapliga genren.

Under första hälften av terminen finns utrymme för en valbar delkurs inom ramen för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Under hösten 2020 kan du välja mellan följande delkurser: 

Ordinlärning och ordförrådets utveckling i andraspråkssvenska: I kursen ges en introduktion till aktuell forskning, teorier och metoder för ordinlärning i ett andraspråk. Särskilda svårigheter för ordinlärning i svenskan tas upp. Du får, med hjälp av olika metoder för att bedöma ordförrådets utveckling, genomföra egna bedömningar av autentiska texter. Du får också träna på att känna igen lexikala svårigheter utifrån olika texttyper med fokus på läromedel.

Grammatik i teori och praktik: Kursen bygger vidare på och fördjupar dina grammatikkuskaper från grundläggande nivåer. Utifrån traditionell grammatikanalys, med Svenska Akademins grammatik som källa, utforskar du modern grammatikforskning, särskilt den generativa syntaxens möjligheter. Grammatikens roll i skolundervisningen undersöks och diskuteras.

Kursens placering

Studieämnet svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). Delkursen Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv kan läsas som fristående kurs om 7,5 hp.

Note that this course requires basic eligibility in Swedish (Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 or Tisus). If you are looking for beginner's courses in Swedish, they are called Swedish as a foreign languages/Svenska som främmande språk.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international