Kurs

Kurskod: SVEC05
Engelsk titel: Swedish as a Second Language: Swedish Grammar and Semantics from a Second Language Perspective
Högskolepoäng: 9

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från sommaren 2020.

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: sommaren 2020
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2020-06-15 – 2020-08-30
Anmälningskod: LU-S3161
Behörighet: Grundläggande behörighet

Kursansvarig: Axel Svahn

Information

Detta år kommer den avslutande salstentamen att hållas via webbprogrammet Zoom för att minska smittspridning av Covid-19. Information om hur tentan genomförs kommer att skickas ut inför tentamen. Det finns därför inga fysiska träffar i Lund på kursen.

Beskrivning

Vilka drag i den svenska grammatiken utgör de största utmaningarna för den som inte har svenska som modersmål? Svaret på frågan är viktig för den som vill undervisa sfi eller svenska som andraspråk, men den ger också intressanta perspektiv till den som är nyfiken på hur svenska språket fungerar.

Kursen riktar sig till dig som redan undervisar – eller vill undervisa – i skolämnet svenska som andraspråk eller sfi, eller är intresserad av det akademiska ämnet svenska som andraspråk.

Kursens innehåll

Kursen behandlar svenskans struktur (morfologi, syntax, semantik och fonologi) ur ett jämförande typologiskt perspektiv så att du utöver gedigna kunskaper om den svenska språksystemet också ska ha beredskap att möta elevernas olika förstaspråk. Vi fokuserar på de delar av svenskans regelsystem som utgör särskilda svårigheter för andraspråkstalare. Under kursen får du också sätta in kunskaperna i ett undervisningssammanhang.

Kursen ges på helfart, distans under de två sista veckorna i juni och hela augusti, med uppehåll under juli månad. I slutet av augusti ges en obligatorisk salstenta i Lund. Du behöver ha tillgång till en dator med nätuppkoppling, och möjlighet att visa bild och film under hela kursperioden. 

I början av kursen förekommer en registreringsuppgift som ska genomföras under utsatt tid. Under kursens gång ska du sedan, självständigt eller i grupp, genomföra 4–6 inlämningsuppgifter som rättas och kommenteras av undervisande lärare. Du behöver vara godkänd på samtliga inlämningsuppgifter för att få delta i den skriftliga sluttentamen i Lund.

Kursen bygger på aktivt deltagande i kursens olika moment och självständiga studier av kursmaterialet. Under hela kursen har du möjligheter att kommunicera med lärare och övriga kursdeltagande. Lärarsvar på frågor av allmänintresse publiceras i ett virtuellt klassrum dit samtliga kursdeltagare har tillträde.

Kursen placering

Studieämnet svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). Denna kurs har liknande innehåll som delkurs 3 inom vår grundkurs i svenska som andraspråk, SVEA14. 

Observera

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska som andraspråk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.