15

maj

Nordiska forskarseminariet. Kristoffer Lieng: Ideologiers roll för språkanvändning — Fransk-svenska familjer i Sverige och Frankrike

15 maj 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Föredraget är baserat på resultaten från min avhandling som jag försvarade på Sorbonne Université i februari 2024. I avhandlingen undersöker jag hur språkideologier påverkar språkbruket i familjer med flerspråkig bakgrund.  Den metodologiska tyngdpunkten ligger på semistrukturerade djupintervjuer av 47 informanter - barn (inklusive uppvuxna) och föräldrar, varav en är svenskspråkig, i både Frankrike och Sverige. Inspirerad av Jean-Louis Calvets språkbarometer (2002) ville jag i synnerhet undersöka om franskans starkare ställning jämfört med svenskan gjorde att franska föräldrar boende i Sverige vore mer angelägna om att barnen skulle behärska det i den svenska kontexten svagare språket, än deras motsvarigheter i Frankrike. I studien utgick jag från tidigare forskning inom detta område, i synnerhet Grosjean (2021), De Houwer (2021), Deprez (2007), Lanza (2007) mfl. I min undersökning tillämpade jag sedan en heuristisk strategi för att baserat på mina intervjuer och observationer, utveckla 13 specifika parametrar enligt vilka informantfamiljerna rangordnades. Målsättningen är att i viss utsträckning kunna förutsäga utsikterna för att ett barn når harmonisk tvåspråkighet.

Undersökningen visade att de franska föräldrarna i Sverige ville distansera sig från en stereotyp bild av fransmän som kolonialister vilka gör allt för att bevara och sprida sitt språk. De ville i stället ofta poängtera sin vilja att integreras i det svenska samhället och vikten av att använda det mindre prestigefyllda språket. Samtidigt omfattades de av majoritetsspråksideologin i en svensk kontext. Vidare framkom bland annat att majoritetsspråksförälderns inställning till tvåspråkighet och det icke-dominerande språket är viktigare än hens kompetens i minoritetsspråket. Skapandet av enspråkiga fickor, där det är nödvändigt att tala minoritetsspråket verkar väsentligt samt medvetenhet om hur man upprättar och upprätthåller dem.

Om händelsen:

15 maj 2024 13:15 till 15:00

Plats:
SOL: L303a

Kontakt:
Marit.Juliennordlund.luse

Spara händelsen till din kalender