22

maj

Nordiska forskarseminariet. Anna Smålander: Informationstäthet i journalanteckningar

22 maj 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Något som tydligt präglar journalanteckningar är deras kompakta framställningssätt. Mycket information ges med få ord. På forskarseminariet presenterar jag ett avhandlingskapitel som fokuserar på informationstäthet i journalanteckningar. I kapitlet undersöker jag dels kvantitativa värden som meningslängd, makrosyntagmlängd, nominalkvot och lexikal densitet, dels journalanteckningarnas meningsbyggnad, eller närmare bestämt formen på journalanteckningarnas makrosyntagmer. Inte bara lexikonet, i form av termer och jargong, utan även syntaxen kan nämligen prägla ett fackspråk, och så är tydligt fallet i genren journalanteckningar, som utgör en del av det medicinska fackspråket. Jag redogör dels för frekvensen hos olika makrosyntagmer, dels vilken funktion dessa fyller.

Analyserna visar att journalanteckningarna har mycket hög nominalkvot och hög lexikal densitet samt att både de grafiska meningarna och makrosyntagmerna är synnerligen korta. När det gäller makrosyntagmernas form visar analysen att så mycket som ca 80 % av makrosyntagmerna inte är satsformade, dvs. saknar antingen subjekt, finit eller både och. Hela 41 % av makrosyntagmerna är verblösa. Sammantaget framträder en bild av ett särpräglat och koncist språk i journalanteckningarna, där mycket innehåll förmedlas med få ord.

 

Om händelsen:

22 maj 2024 13:15 till 15:00

Plats:
SOL: L303a

Kontakt:
Marit.Juliennordlund.luse

Spara händelsen till din kalender