Forskning

Grekiska

Grekiska är ett ämne med lång tradition vid Lunds universitet. Det har funnits med på läroplanen från universitetets grundande, och sedan 1812, då Esaias Tegnér tillträdde den professur som hade inrättats för honom, har ämnet kontinuerligt representerats av en professor.

Traditionellt bedrivs ämnets forskning inom tre ämnesgrenar: filologi, språkvetenskap och litteraturvetenskap. Under de senaste decennierna har en fjärde gren fått allt större utrymme, nämligen studiet av receptionen av den antika kulturen i tidigmodern och modern tid.

Inom ämnet grekiska ryms alltså flera olikartade forskningsfält. De griper dock in i varandra i hög grad; det är knappast möjligt att t.ex. bedriva meningsfull språkvetenskaplig forskning på grekiska texter utan att ta hänsyn till texternas bevarandestatus och litterära karaktär, och en filologisk textedition förses normalt med kommentarer som definierar textens litterära och språkhistoriska sammanhang.

Även kr