Filmvetenskaplig forskning

Den filmvetenskapliga forskningen vid LU kan indelas i ett antal fält, som listas och beskrivs nedan. Forskningen är till stor del inriktad mot den internationella marknaden i form av engelskspråkiga uppsatser i internationella tidskrifter, publicering i internationellt utgivna antologier och uppslagsverk, några engelskspråkiga monografier samt flitigt internationellt konferensdeltagande. Flera forskare har dessutom varit gästforskare vid utländska universitet med hög filmvetenskaplig specialisering.

Huvudfältet är utforskandet av den svenska filmhistorien; att just detta fält kommit i fokus beror på språkkompetens och närhet till för verksamheten centrala källor: bibliotek, arkiv och filmsamlingar. Forskningen har bland annat avsatt ett antal av institutionens forskare redigerade antologier om samtida svensk film, med analyser av både stora publiksuccéer och smalare konstfilmer. Det förra kan illustreras med Kay Pollaks Såsom i himmelen (2004), det senare med Lukas Moodyssons Ett hål i mitt hjärta (2004), båda ägnade specialstudier i antologin Solskenslandet: svensk film på 2000-talet (2006). Forskningen har inriktats mot såväl estetiska frågeställningar som mot sociologiska och historiska, det vill säga hur filmen ger gestalt åt samtida föreställningar och mentaliteter samt hur den kan relateras till den aktuella samhälleliga kontexten. Det senare har till stor del kommit till uttryck i det stora forskningsprojekt, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, som institutionens forskare genomförde under rubriken "Filmen och den svenska välfärdsstaten" med delprojekt om dokumentärfilm, barnfilm, film om svensk-amerikanska relationer samt Ingmar Bergman. Institutionens doktorander har därtill till stor del svenska ämnen. Till detta projekt knöts även ett avhandlingsarbete om den svenska sexualupplysningsfilmens historia. Dessutom finns ett antal specialiserade inriktningar inom huvudfältet.

Professor Lars Gustaf Andersson
FM Åsa Bergström
FM Elisabet Björklund
FM Lars Diurlin
Professor Erik Hedling
Docent Olof Hedling
Docent Mats Jönsson
FD Michael Tapper
Professor Ann-Kristin Wallengren