Ett språk som motstått tiden - grekiskan genom 3000 år

Jerker Blomqvist

Språk förändras med tiden – det är en aspekt av språkets förhållande till tiden som bör vara uppenbar för var och en av oss. Våra barn eller barnbarn talar och skriver på ett annat sätt än vi gjorde när vi var i deras ålder. Om vi idag lyssnar till inspelningar av radio- och TV-program som gjordes för 30–40 år sedan, märker vi skillnader i ordval, ordformer och satsbyggnad, till och med i uttal.

Om man försöker läsa äldre texter på svenska, blir man snabbt medveten om den ständigt fortgående förändringsprocessen. Inte ens Tegnér och Stagnelius är alltid helt lätta att begripa, Bellman är på sina ställen rent av svårbegriplig, och om vi går till ännu äldre texter, som Stiernhielms diktning eller Gustav Vasas brev, behöver vi hjälp av specialister på äldre nusvenska för att förstå allt.

Alla språk förändras med tiden, och förändringen pågår ständigt. Det gäll