Forskning

Arabiska/Semitiska språk och Mellanösterns historia

Avdelningens forskning täcker stora områden inom semitisk filologi och lingvistik samt områdesstudier. Verksamheten omfattar följande specialområden:

Klosterväsendet har spelat en avgörande roll i europeisk historia, inte minst för utbildning och litteratur. Dess framväxt har dock tolkats som ett brott med den antika bildningen. Utifrån nydanande forskningsrön och tidigare obearbetat källmaterial undersöker forskningsprogrammet "Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen" hur klosterväsendets framväxt snarast måste förstås utifrån senantikens utbildningstraditioner och särskilt dess filosofskolor. Ett viktigt källmaterial utgörs av ökenfädernas tänkespråk (Apophthegmata Patrum), som föreligger på en rad olika språk. På syriska finns flera mycket tidiga handskrifter från 500-talet e.v.t. bevarade. Dessa har tidigare inte behandlats av forskningen. Inom programmets ram undersöks dessa tidiga syriska samlingar av tänkespråk i relation till samlingar på andra språk. De viktigaste syriska handskrifterna (t.ex. Sin. syr. 46 från år 534) kommer att textkritiskt utgivas, översättas och granskas till innehåll och form.

Arabisk dialektsyntax kartlägger och beskriver grammatiska strukturer i moderna arabiska talspråksdialekter, d.v.s. de varianter av arabiska som är modersmål för arabisktalande i de olika arabländerna. Det arabiska skriftspråkets grammatiska regler och principer har noga studerats och beskrivits och är fortsatt föremål för omfattande studier. För många av de språk/varianter som faktiskt talas i de enskilda länderna finns däremot ingen eller synnerligen bristfällig beskrivning av språkens syntax. Det kan kanske jämföras med om vi för de nordiska språken gemensamt endast hade tillgång till en beskrivning av fornnordisk grammatik. Forskning i arabisk dialektsyntax vid SOL koncentrerar sig på talspråkens satsstrukturer samt uttryck för tempus, modus och aspekt och ansluter sig således till de språktypologiska studier som utgör ett av profilområdena för språkvetenskaplig forskning vid SOL.

Den talade moderna standardarabiskan, den f