lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade under våren 2017 på avhandlingen Ordkonst och levnadskonst: det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys och Inger Christensens diktning.

Jag arbetar med två olika projekt, som båda har att göra med litterär och konstnärlig produktion. Tillsammans med Jon Helgason, Peter Henning och Linnéa Lindsköld undersöker jag vad som händer med litteraturens och författarens funktion och ställning när staten instiftar olika former av ekonomiska stöd för att befordra produktionen av oberoende litteratur. Det andra projektet är en undersökning av en för 1900-talets konst och litteratur karaktäristisk företeelse, nämligen uppvärderingen av just konstnärlig och litterär produktion till priset av en nedvärdering av konstverket. Projekten förenas av att de angriper frågan om konstens och litteraturens funktion utifrån villkoren för dess framställning och utifrån såväl estetiska som ekonomiska och antropologiska perspektiv.

Jag är också redaktör för tidskriften Subaltern.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Erik Erlanson

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post erik.erlansonlitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20