Past events: Conferences and symposia

2019 - 2021

Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensens huvudsakliga syfte är att samla forskare som ur olika slags infallsvinklar arbetar med svenska språkets historia för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt underlätta för initiativ till ny forskning på området.

Program SSH16

Abstract-samling SSH16

2018

Konferensen Forum för textforskning ägde rum 7–8 juni 2018 på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Konferenskommittén utgjordes av Henrik Rahm, Lisa Holm, Anna W Gustafsson och Sanna Skärlund.

Konferensen samlade drygt 50 deltagare från Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inbjudna föreläsare från bl.a. Tolk- och översättarinstitutet (Stockholms universitet), Centrum för genreforskning (Köpenhamns universitet) och Försäkringskassan talade om "(Går)Dagens översättningsvetenskap och morgondagens...", "Digitale medier, genre og kommunikative handlinger" samt "samarbete mellan språkforskare och  myndighet".

Övriga sektionsföredrag behandlade textforskning ur olika perspektiv, t.ex. översättning, texter i skolan, texter inom universitetet, texter i näringslivet, texter inom en medicinsk diskurs, tidningstexter, texter från sociala forum och klarspråk.

Program

Abstracts

The Centre for East and South-East Asian Studies organised and hosted this international conference. In order to foster cross-university dialogue and collaboration, the conference was held in different venues—including the Asia Library, The Department of Sociology, and the School of Economics. More information about the conference

2017

Konferensen om “Syntax-Semantics Interface” hade som mål att diskutera relevanta frågeställningar om interaktionen mellan den grammatiska komponenten och diskurssemantiken. Deltagarna från de tre institutionerna – Universitetet i Potsdam, Ungerska Vetenskapsakademin i Budapest och Lunds universitet – presenterade föredrag av hög kvalitet, t.ex. om frågeställningar relaterade till olika satstyper som fråga, imperativ, exklamativ och om olika morfologiska, syntaktiska mönster och konstruktioner och dess användning i kontext. Ett viktigt syfte med konferensen var att stärka samarbetet mellan forskargruppen GRIMM i Lund och "The Linguistic Institute at the Hungarian Academy of Sciences". Konferensprogram

Denna konferens ägde rum i Lund den 20-22 april 2017 och arrangerades bl.a. av professor Carita Paradis och professor Jordan Zlatev. Konferensen är en i en serie av konferenser i de olika nordiska länderna. Konferensen hade interdisciplinär karaktär med deltagare från språkvetenskap, kognitionsvetenskap, psykologi och medicin både bland plenarföreläsarna och bland deltagarna. Mer information samt Book of Abstracts återfinns på konferensens hemsida: http://konferens.ht.lu.se/salc6/

2014 - 2016

Konferensen ägde rum på Kulturen i Lund 17-18 juni 2015 och samlade tjugo forskare från Kina, USA, Australien och Europa. Forskarna representerade olika discipliner, såsom kulturarvsstudier, historia, antropologi, statsvetenskap och Kinastudier. Deltagarna var både mer seniora forskare och yngre forskare, inklusive tre doktorander och en masterstudent. Flera av deltagarna har praktisk erfarenhet av kulturarvsfrågor, t.ex. deltog Si Han från Östasiatiska museet i Stockholm. Förutom papers visades också en film av en kinesisk konstnär. Ett begränsat antal åhörare deltog också. Av de 19 paper som presenterades har 11 valts ut för publikation och efter revision har diskussioner inletts med Amsterdam University Press för publikation. Mer om konferensen

I november 2014 anordnades symposiet Production and perception in Different Modalities: Linguistic, Cognitive and Developmental Perspectives, Symposium in honour of Sven Strömqvist.

Symposiet hade som syfte att sammanföra nationellt och internationellt framstående forskare, för att under en dag angripa symposiets tema ”Production and perception in different modalities” från sina olika horisonter: från språkvetenskapligt, kognitivt eller utvecklingsperspektiv. Symposiet anordnades med anledning av professor Sven Strömqvists 60 års-dag.

The Birgit Rausing Language program provided funding for the interdisciplinary symposium ”Microstructures of Learning: Novel methods and approaches for assessing structural and functional changes underlying knowledge acquisition in the brain”, which took place on May 23, 2014, at Grand Hotel in Lund. The cross-disciplinary meeting brought together researchers from linguistics, psychology, physics, chemistry, and neuroscience in order to discuss how knowledge, in particular, knowledge associated with learning a new language, is acquired and represented in the brain on a microstructural level. Novel non-invasive brain imaging methods for investigating language acquisition processes constituted a further theme of the symposium.  Microstructures of Learning as e-book

2012 - 2013

GLOW (Generative Linguistics in the Old World) grundades år 1977 och har som mål att främja europeisk forskning i generativ lingvistik, bl.a. genom den årliga GLOW-konferensen, som alternerar mellan europeiska lärosäten. Lunds Universitet har tidigare varit värd för denna konferens år 1993 och 2003. Forskargruppen GRIMM arrangerade konferensen i Lund för tredje gången i april 2013. 

Konferensen utgjorde en vetenskaplig uppföljning av det samarbete mellan tre svenska och ett italienskt universitet samt Svenska institutet i Rom, som har resulterat i kursen Communicative Variation in Time and Space. Arrangörer för konferensen var Jonas Carlquist, professor i nordiska språk, Umeå universitet, Gunhild Vidén, professor i latin, Göteborgs universitet, Eva Wiberg, professor i italienska, Lunds universitet. Koordinator var fil. dr. Hege Markussen. Konferensen hade tre huvudteman, som återspeglade de olika delmomenten i kurssamarbetet: - Rom som maktcentrum ur historiskt perspektiv - Multimodal kommunikation från olika vetenskapsperspektiv - Vardagsliv Konferensen inkluderade såväl forskare och lärare från det tidigare nämnda kurssamarbetet, som andra personer med relevanta forskningsinriktningar. Lite unikt för denna konferens var också att den inte bara inbegrep akademiskt verksamma personer utan också medverkande med diplomatiska, politiska och kulturella perspektiv på Rom, makt och kommunikation. För fullständigt konferensprogram, se här

The conference was dedicated to the memory of Professor Alf Lombard – chair of Romance languages at Lund University 1939-1969, and founding father of Romanian studies in Scandinavia. The initiative was connected with the “Alf Lombard Year” – a project initiated by the Romanian Embassy at Stockholm, the goal of which was to honour the work of this eminent scholar, 110 years after his birth. Keynote speakers: Claude Buridant, Strasbourg Martin Maiden, Oxford Michael Metzeltin, Wien Marius Sala, Bucharest Giampaolo Salvi, Budapest Lene Schøsler, Copenhagen.

2008 - 2009

The Birgit Rausing Language program provided funding for a symposium on the mental lexicon which took place on Dec. 10, 2009 at the Center for Languages and Literature.
The interdisciplinary meeting brought together researchers from linguistics, psychology, and neuroscience in order to discuss different approaches to studying the complexities surrounding the modelling of word semantics. The goal was to obtain a better understanding of the relationship between the linguistic modelling of the lexicon and neurocognitive and neurophysiological representations and processes related to word meaning.
The papers cover both theoretical aspects of word meaning seen from the perspective of linguists (Jean Aitchison, Michael Fortescue) and neuropsychologists (Allan Paivio) as well as experimental studies by neuroscientists investigating different aspects of meaning structure using different brain imaging techniques (Véronique Boulenger & Tatjana Nazir, Yury Shtyrov).
 

Den första Birgit Rausing Language Program-konferensen i lingvistik, BRAIN TALK, ägde rum den 2-3 juni 2008 på Språk- och litteraturcentrum. Konferensen organiserades av Merle Horne (Lunds Univ.), Kai Alter (Newcastle Univ.), Magnus Lindgren (Lunds Univ.), Mikael Roll (Lunds Univ.), och Janne von Koss Torkildsen, (Oslo Univ.)). BRAIN TALK var en ämnesöverskridande konferens som behandlade olika aspekter av språkbearbetning i hjärnan. Bidragen fokuserade på vikten av kontexten för den neurokognitiva processningen av tal och språk i olika kommunikativa situationer. Konferensen öppnades av Birgit Rausing. Proceedings från BRAIN TALK-konferensen utgör den första volymen i Birgit Rausing Language Conference in Linguistics-serien: Proceedings

Page Manager: webmastersol.luse | 2022-04-08