Course

Course code: FIVK10
Swedish title: Filmvetenskap: Kandidatkurs
Credits: 30

Study period: autumn semester 2024
Type of studies: full time, day
Study period: 2024-09-02 – 2025-01-19
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-30708
Eligibility: Admission to the course requires FIVA10 Film Studies, introductory course and advanced course, or equivalent knowledge.

Description

På kandidatnivån i filmvetenskap fördjupar och breddar du dina kunskaper om filmanalys, filmteori och filmhistoria. Kursen ges på helfart med seminarier vid Språk- och Litteraturcentrum i Lund. Undervisningsspråket är svenska.

Kursens syfte och upplägg

Kandidatkursen i filmvetenskap syftar till att fördjupa studentens kunskaper i filmens historia, teori och analys. Ett viktigt inslag är att självständigt kunna formulera filmvetenskapliga problemställningar, att kunna meddela egna filmvetenskapliga resultat i en löpande text och att kunna utföra relativt avancerade bibliografiska och filmografiska sökningar. Kursens uppläggning är att man läser två delkurser à 7,5 högskolepoäng. Därefter genomför man självständigt ett skriftligt examensarbete.

Delkurs 1, Filmanalytisk teori och metod

I kandidatkursen ges som delkurs 1 undervisningskursen Filmanalytisk teori och metod som består av 7,5 högskolepoäng. Delkursen sammanfattar, fördjupar och utvecklar de analytiska metoder och teorier som ingått i det första årets delkurser. Undervisningen läggs upp kring några filmer som behandlas ur olika synvinklar i litteraturen och gemensamt görs näranalyser av enskilda filmer. En del av undervisningen består också i studenternas presentation och diskussion av analyser ur litteraturen. Delkursen ger en väsentlig kunskapsgrund i analytisk teori och metod bland annat för de studenter som väljer ämne för examensarbetet där filmanalys utgör en del. Delkursen examineras genom individuell skriftlig inlämning som ger ytterligare skrivträning inför examensarbetet, och en mindre muntlig presentation.

Delkurs 2, Filmhistoriografi

Den andra delkursen är även den 7,5 högskolepoäng. Under rubriken FIVH12 ges denna kurs också för studenter från andra ämnen och utbildningar, vilka samläser med studenterna i kandidatkursen, varför studentgruppen temporärt blir större. Kursen ger en kritisk översikt över filmhistorieskrivningen, filmhistoriografin, och dess skiftande villkor. Den lyfter fram filmarkivens roll i filmforskningen och tar upp filmens karaktär av kulturarv som bevaras och sprids på skilda vägar. Kursen problematiserar den historiska förståelsen av filmkonsten och ger därmed en ingång över skilda historiografiska perspektiv, men innehåller också handfasta baskunskaper om filmbevarande, filmrestaurering, filmhistorieskrivning, kanonbildning, periodisering och urvalsfrågor. Kursinnehållet är visserligen filmvetenskapligt till sin karaktär men är också av stort intresse för alla som använder film som källa till kunskap, till exempel historiker och etnologer. Examinationen sker ofta på samma sätt som förra delkursen, det vill säga som individuell skriftlig inlämning som ger ytterligare skrivträning inför examensarbetet, och en mindre muntlig presentation.

Avslutande delkurs, Examensarbetet

Samtidigt som delkurserna pågår har den avslutande delkursen påbörjats, Examensarbete som ger 15 högskolepoäng. Examensarbetet ska ha formen av en uppsats med ett självständigt formulerat problemområde. Arbetet är en övning även i att uppsöka och sammanställa forskningsinformation, att tillämpa den filmvetenskapliga terminologin och i att genomföra den planerade uppgiften inom den stipulerade tidsramen. Under delkursen ges undervisning i uppsatsarbetets metod, liksom i relativt avancerad informationssökning. Examensarbetet examineras genom att uppsatsen ventileras i ett obligatoriskt seminarium, och uppsatsförfattaren ska också opponera på en medstudents arbete.

Included parts

  • Film Analysis, Theory and Method, 7.5 credits
  • Film Historiography, 7.5 credits
  • Degree Project, 15 credits

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
In Swedish
2 September 2024 – 19 January 2025

Sista anmälningsdag den 15 April 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 57,500
First payment: SEK 57,500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

15

April 2024

Film Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15