lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Arabiska

Modern standararabiska är det gemensamma språket för arabvärldens samtliga stater. Som litteraturens och massmedias språk används modern standararabiska - i skriven och talad form - för all viktig kommunikation, och vinner, i och med ökad skolutbildning i den arabiska världen, en allt större terräng. Jämsides med modern standararabiska finns ett stort antal lokala talspråksdialekter med lägre status än standardarabiskan vilken är den moderna varianten av s k klassisk arabiska (Koranens och den klassiska muslimska litteraturens språk). Diglossian (två sida vid sida existerande former av samma språk, högspråkdialekt) är fortfarande relativt stark inom det arabiska språkområdet, och det är därför av vikt att den studerande görs förtrogen med det aktuella språkförhållandet.

Genom den dramatiska händelseutvecklingen under senare årtionden har arabvärlden kommit att få en stor ekonomisk, politisk och kulturell betydelse för Västvärlden. Sveriges förbindelser med arabvärlden har, i takt med den internationella utvecklingen ökat kraftigt. Sverige har i egenskap av immigrantland en icke obetydlig arabisktalande minoritet. Översättare och tolkar behövs i detta sammanhang för statlig och kommunal informationsverksamhet. Bristande kunskaper om den arabiska kulturen förr och nu har visat sig vara ett betydande hinder för alla viktiga relationer - även ekonomiska - med arabvärlden.

Kurser i arabiska språket erbjuds för närvarande till en nivå av 90 hp + 15 hp på avancerad nivå. Ämnet kan utgöra huvudämne (90 hp) i kandidatprogrammet för arabiska studier, PAS eller ingå i annan generell examen.

Programmet för arabiska studier (PAS) erbjuder studenter goda kunskaper i modern standardarabiska samt en bred orientering om den historisk-politiska utvecklingen i arabländerna/Mellanöstern sedan uppkomsten av Islam och fram till idag. Syftet med programmet är delvis att utbilda studenter till en god språklig förmåga, där fokus läggs vid den praktiska språkfärdigheten, och delvis att utbilda studenter om de nutida samhällena i de olika länderna i Mellanöstern med särskild tyngdpunkt på utvecklingen i arabländerna. Vidare studeras de kulturella förhållandena i området inklusive religiösa, sociala och litterära förhållanden.

För att erhålla en kandidatexamen i arabiska behövs 120 hp i arabiska och 60 hp i något annat ämne. Man kan antingen kombinera ihop en examen själv i form av fristående kurser, eller följa ett program på sammanlagt tre år. Nedan följer presentationer av de olika möjligheterna att uppnå en kandidatexamen i arabiska studier med specialisering arabiska: