lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska

Utbildning, forskning och information om de nordiska språken är grundpelarna i vår verksamhet. Vi har för närvarande kurser i svenska med olika inriktningar, danska och isländska. Medan vår utbildning i övriga nordiska språk vill göra dig förtrogen med språken och de kulturer som är förknippade med dem, strävar vi i våra kurser i svenska efter att ge dig en ökad medvetenhet om ditt modersmål och att utrota språkliga fördomar. Vi har också ett stort utbud av kurser i svenska för utbytesstudenter och studenter med utländsk bakgrund som vill lära sig, eller bättra på, sina kunskaper i svenska.

Forskare knutna till vår institution bedriver forskning inom flera av ämnets deldiscipliner: språkhistoria, grammatik, semantik, ordbildning, stilistik, textlingvistik, diskursforskning, lexikologi, språktillägnande etc. Huvuddelen av forskningen rör det svenska språket, men vi forskar också om de övriga nordiska språken; en del av denna forskning är språkjämförande till sin natur. Inom två områden är vår forskning särskilt stark och ledande i ett nationellt perspektiv: det rör sig dels om textforskning, dels om den grammatiska forskningen i vid mening. Inom båda dessa områden anläggs både ett språkhistoriskt och ett nutidsinriktat perspektiv.

Den kunskap om de nordiska språken som vi besitter försöker vi på olika sätt förmedla till samhället utanför universitetet: vi skriver populärvetenskapliga böcker och artiklar, deltar i debatten på kultursidorna, håller föredrag i olika sammanhang och svarar på frågor om olika språkliga företeelser.