lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Öst- och centraleuropakunskap

Vår unika utbildning i Öst- och Central­europakunskap erbjuder kurser om regionens moderna politik och samhällsliv. Ämnet täcker både EU:s nya medlemsstater som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern och postsovjetiska stater som Ryssland, Ukraina, Vitryssland samt sydosteuropeiska stater som Serbien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Makedonien. Vi sätter in dessa länders utveckling och aktuella situation i ett djuphistoriskt europeiskt perspektiv. Vi tar upp såväl den nutida politiska situationen i området som dess idéhistoriska utveckling samt kulturella uttryck som exempelvis det judiska kulturarvet och rysk och balkansk filmkonst. Ämnet ger fördjupade insikter om problem som identitet, etnicitet, myter, symboler och kulturöverföring. I undervisningen används teoretiska och metodologiska perspektiv som borgar för en kritisk hållning till stereotypa föreställningar om Öst och Väst.

Kurserna kan med fördel kombineras och tillsammans utgöra huvudämne i en examen. Dessutom kan ämnet Öst- och Centraleuropakunskap utgöra ett idealiskt komplement till examina med statsvetenskap, nationalekonomi, juridik, historia eller språk som huvudämne. Genom att läsa ÖCK kan du därmed nischa din utbildning mot en region i snabb tillväxt som i och med EU:s utvidgning får allt större relevans för vårt samhälle och näringsliv.

Parallellt med vår utbildning i Öst- och Centraleuropakunskap erbjuder Språk- och Litteraturcentrum undervisning i två av regionens språk: ryska och polska, vilka kan utgöra huvudämnen i en magisterexamen.

Kombinera gärna dina studier med arbete! Vi erbjuder alltid någon av våra kurser på kvällen.

Öst- och Centraleuropakunskap 1-60 består av fyra 15-poängsmoduler. De första två, d v s på A-nivå, är valfria, men skall väljas så att en kurs är kulturhistorisk, och den andra berör ett annat land/område än den första. På B-nivå, d v s kurs 3 och 4, måste en av kurserna vara ÖCKC01, fördjupningskursen.