lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Test i svenska för universitets- och högskolestudier

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för studenter med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Om du har frågor angående behörighet i svenska eller i andra ämnen, se

Vad krävs för att få göra Tisus?

Eftersom Tisus-intyget ger behörighet i svenska för akademiska studier i Sverige bör du ha avslutat – eller gå sista året på – en utländsk gymnasieutbildning när du genomgår Tisus. För att bli godkänd på Tisus måste du ha kunskaper i svenska motsvarande Svenska 3 på gymnasiet.

När ges Tisus?

Tisus anordnas två gånger per år. Nästa provtillfälle som går att anmäla sig till är den 8-9 maj 2018.

Var ges Tisus?

Förutom i Lund ges Tisus på sex universitets- och högskoleorter i Sverige  Anmäl dig till den provort där du vill göra provet. Tisus ges också i utlandet.

Hur anmäler man sig?

  1. Betala in testavgiften (se nedan).
  2. Skicka in ifylld anmälningsblankett och bifoga kvitto på inbetalningen.

Anmälan till testet i Lund ska göras på särskild blankett till Språk- och litteraturcentrum, nordiska språk, Lunds Universitet. Anmälningsblankett hämtar du nedan eller rekvirerar per telefon eller mejl från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Anmälan och avgift för vårterminens test skall vara oss tillhanda senast 10 april 2018. OBS! Maximalt 70 deltagare! Skulle detta antal uppnås före sista anmälningsdatum tas inga fler anmälningar emot.

Skicka anmälan och kopia av kvitto på avgiften med vanlig post eller som pdf via mejl (se adress nedan). Vid betalning via internet måste du bifoga kopia av kvitto/betalningsorder.

Hur mycket kostar provet?

Avgiften för Tisus i Sverige är 1 600 kronor för helt prov, och 600 kronor för restprov.

Hur betalar man avgiften?

Om du ska skriva i Lund skickar du beloppet till:

Lunds universitet, bankgironummer 5051-4728

Följande uppgifter måste stå på talongen (eller i fältet för meddelande om du betalar via datorbank):

Nordiska språk, Tisus och ditt namn

Kom ihåg att bifoga en kopia av ditt kvitto med din anmälan. Anmälan utan betalningsbevis betraktas som ogiltig och registreras inte.

Får man någon bekräftelse?

Vi bekräftar så snart vi fått in din anmälan och cirka 10-14 dagar före provdagen skickar vi sedan en kallelse med schema för provet tillsammans med ämnen för det muntliga provet.

Hur ser provet ut?

Testet innehåller tre delprov. Prov i 1) läsförståelse, 2) skriftlig färdighet, 3) muntlig färdighet. Delprov 1 och 2 tar cirka 4 timmar.

Det muntliga delprovet görs för vissa under testdag 1, för andra testdag 2. Datum och tider framgår av kallelsen.

När kommer resultatet?

Bedömningen av provet tar ungefär tre veckor och därefter skickas resultatet ut per post.

Om du ansökt (före 15 april respektive 15 oktober) till följande termins studier vid högskola/universitet i Sverige, kan du komplettera din ansökan med Tisus-intyget fram till 15 juni respektive 1 december.

En lista över samtliga resultat skickas av oss till VHS, men  du måste också själv skicka in en kopia av ditt intyg  till antagningsenheten vid den högskola du har sökt till.

Vilka betyg finns?

Två betygsgrader tillämpas: godkänd och underkänd.

För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar. Om du misslyckas på ett av de tre delproven behöver du bara göra om det delprov som blivit underkänt, ett s.k. restprov. Det måste göras inom 1 år från det första provtillfället. Är två eller tre delprov underkända måste hela provet göras om.

Hur kan man förbereda sig?

Tisus är ett färdighetstest, inget kunskapstest. Det förekommer alltså inga krav på att man ska ha läst viss litteratur eller ha genomgått vissa kurser. Däremot måste språkfärdigheterna i svenska språket ligga på en tillräckligt hög nivå för akademiska studier på svenska. Se vidare informationen om bedömningskriterier i typprovsavsnittet.

För att skaffa sig det stora ordförråd som krävs på denna nivå kan du förslagsvis läsa svensk skönlitteratur och svenska dagstidningar. Det senare inte minst med tanke på att särskilt proven i skriftlig och muntlig färdighet förutsätter kännedom om det svenska samhället, dess problemställningar och värderingar samt aktuella företeelser. Förbered dig genom att gå igenom typprovet, som du kan hitta på hemsidan för Tisus vid Stockholms universitet (se nedan).

Vad ska man ta med till provet?

Förutom pennor och suddgummi får man till delprov 2, Skriftlig färdighet, medföra en (1) svensk-svensk ordbok, förslagsvis Bonniers eller Nordstedts svenska ordbok (dock inga synonymordböcker eller tvåspråkiga lexikon). Provledaren har ingen skyldighet att tillhandahålla ordbok.

OBS! Ta med legitimation med foto!

Studenter med funktionsvariation

Kontakta Lena Larsson i god tid före provet (se kontaktuppgifter nedan).

Har du frågor?

Kontakta Lena Larsson vid Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, nordiska språk.

E-post: Lena.Larssonnordlund.luse

Telefon: 046-222 83 74

Postaddress:
Lunds Universitet
Språk- och litteraturcentrum
Svenska/Lena Larsson
Box 201
221 00 Lund

Mer information

Mer information om Tisus kan du också få på hemsidan för Tisus vid Stockholms universitet.