lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Filmvetenskap

Film är den mest dynamiska konstform som utvecklats under 1900-talet och är seklets kanske viktigaste massmedium. Numera omgärdas och utmanas filmen av en rad nya medier där den rörliga bilden fortfarande utgör kärnan i kommunikationen. Film och rörlig bild är också den kommunikationsform som har den otvetydigt största och vidaste spridningen i hela världen och erbjuder därför en väg att förstå samhället, kulturen och människan. Filmvetenskap är ett ämne som studerar dessa uttryck ur kritiska, historiska och analytiska perspektiv. I grundutbildningen läser man filmhistoria, bekantar sig med filmens olika ekonomiska och tekniska villkor, studerar teorier om film, och ser, diskuterar, analyserar och skriver om film. Ämnet har en tydlig kärna av filmhistoria och filmanalys ur både estetiska och samhälleliga eller kulturella synvinklar, och de filmer och rörliga bilder som behandlas innefattar allt från de första stapplande filmexperimenten till dagens differentierade sociala medier. Vi tar upp Hollywoodfilmen såväl som dokumentärfilm och film från Nigeria, Ingmar Bergman såväl som experimentfilm och tv-serier. Vår speciella profil är filmens och rörliga bilders förhållande till det omgivande samhället ideologiskt, politiskt och ur olika identitetsperspektiv. En del av studenterna går sedan vidare till praktiska filmstudier, medan andra söker sig till film- och kulturjournalistik, eller arbetar inom någon av den rörliga bildens alltmer växande branscher. Filmvetenskapen är inte bara en specialvetenskap, utan också ett humanistiskt bildningsämne där man möter de stora politiska, estetiska och filosofiska frågorna. Det är ett ämne som hela tiden förhåller sig till nuet.

NYTT MASTERPROGRAM i FILM- OCH MEDIEHISTORIA

Hösten 2015 planeras starten för ett nytt masterprogram i film- och mediehistoria. Masterprogrammet film- och mediehistoria är ett samarbete mellan de två humanistiska disciplinerna filmvetenskap och mediehistoria. Programmet syftar till att ge en fördjupad ämneskännedom inom det mediehistoriska fält som de två ämnena behärskar tillsammans, och framför allt teckna de visuella mediernas moderna historia, teori och funktion i samhället.
Vi återkommer under hösten 2014 här på hemsidan med närmare information .

För att se presentationsfilmen krävs en Flash-spelare. Hämta en här!