lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Spanska

Spanska talas för närvarande av mellan 350 och 400 miljoner människor främst i Spanien, Latinamerika och USA. Ämnet spanska vid Lunds universitet är en inledning i studiet av humaniora inom det spansktalande kulturområdet och kombineras med språkträning. Denna språkträning är integrerad och syftar till läs-, hör-, skriv- och talfärdighet hos den studerande.

Nivåerna 31-60 och 61-90 högskolepoäng betonar den studerandes språktillägnande i ett kulturellt och språkligt medvetet sammanhang; på den högre nivån inriktas undervisningen på att utveckla ett vetenskapligt tänkesätt hos den studerande samtidigt som språket fortsätter att utvecklas.  Kurserna kan ingå i kandidat- och magisterexamen. De kan också efter beslut i vederbörande instans ingå i andra utbildningar. Dessutom erbjuds en nybörjarkurs på nivån 1-15 högskolepoäng och en på 15-30 högskolepoäng.

Gemensamt för samtliga kurser i spanska är att de avser att ge muntlig och skriftlig språkfärdighet samt orientering om kulturella och samhälleliga förhållanden i Spanien och Latinamerika. I övrigt är studierna främst inriktade på spansk språkvetenskap, skönlitteratur, film, litteraturhistoria samt på sakprosa och realia. Med sakprosa avses icke-litterär text, bl a tidningstext. Utmärkande för spanskämnet i Lund är just ambitionen att kombinera ett intellektuellt innehåll och en ökande språklig färdighet.

Studierna omfattar sålunda dels färdighetsmoment, dels kunskapsmoment. Dessa båda sidor av språkstudierna hör nära samman: så utgör kunskaper om de främmande ländernas förhållanden en del av språkbehärskningen och undervisningen i litteraturhistoria och realia bidrar till att öka skickligheten i skriftlig och muntlig språkfärdighet.

Till dig som vill läsa grundkursen i spanska! Testa din nivå genom att gå in på fliken Förkunskapskrav till vänster. 

Nedan ser du en schematisk översikt över den huvudsakliga studiegången i spanska. För att se hela kursutbudet i spanska skall du välja Kursutbud i menyn till vänster