lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är forskare i fonetik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är intonation och dess kommunikativa funktioner.

Jag disputerade i december 2009 med en avhandling om svensk intonation och har sedan dess huvudsakligen fortsatt att forska kring intonation i central- och sydsvenska, dess fonetiska och fonologiska modellering och funktioner, inom ramen numera tre olika forskningsprojekt.

Jag har också börjat intressera mig för samspelet mellan ansiktsgester och intonation - och leder ett projekt inom detta fält.

Forskning

Om forskningen

Min forskning handlar mestadels om intonation, dvs talets melodi, och dess kommunikativa funktioner.

Centrala frågor för min forskning är exempelvis: På vilket sätt påverkar en viss händelse i talmelodin betydelsen hos ett yttrande? Hur varierar en talare grundtonens förlopp samt andra fonetiska markörer för att signalera att ett ord är nytt, gammalt, förväntat eller oväntat i en dialog? Hur skiljer sig intonationsmönster åt i olika språk och varför gör de det? Kan vissa relationer mellan form och funktion antas vara mer eller mindre universella?

Hittills har min forskning framför allt handlat om svenska och tyska, med studier av både akustiska data (talinspelningar) och perceptionsdata (lyssnarbedömningar och/eller reaktionstider insamlade mha av perceptionsexperiment).

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (23 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (2 st)

Gilbert Ambrazaitis

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Gilbert Ambrazaitis kan inte längre nås via institutionen/enheten.