lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Felix Ahlner

Jag är doktorand i projektet LACOLA ("Language, cognition, and landscape", se länk till höger) i vilket vi undersöker hur människor kategoriserar och talar om landskapet, d.v.s. den "geofysiska omgivningen". Projektet omfattar flera språk runtom i världen, och mitt fokus är germanska språk, framför allt älvdalska.

Jag har också skrivit om språklig kategorisering tidigare: i min kandidatuppsats undersökte jag hur människokroppen kategoriseras och uttrycks språkligt i det austroasiatiska språket kammu. Min magisteruppsats var mer teoretiskt inriktad, och handlade om hur språklig ikonicitet kan belysas med semiotiska teorier.

LACOLA-projektet fokuserar på "semantisk typologi" i olika levande språk, men vi hoppas även kunna undersöka ortnamn och göra historiska jämförelser.

Jag är även inblandad i arkiveringsprojektet RWAAI (se länk till höger), där jag har hand om den språkkorpus i vilken nytt och gammalt språkmaterial från austroasiatiska språk struktureras och lagras.


Forskning

Innehållsansvarig: Felix Ahlner
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-02-13

Felix Ahlner

Kontaktinformation

Felix Ahlner
Doktorand
Lingvistik
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 08 23

Fax 046–222 32 11

Rum Tomegapsgatan 22

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länkar