lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Filmvetenskap

Film var den mest dynamiska konstform som utvecklades under 1900-talet och möjligen också förra seklets viktigaste massmedium. Nu, under 2000-talet, omgärdas filmen av en rad nya audiovisuella medier – medier där den rörliga bilden fortfarande utgör kärnan i kommunikationen. Eftersom film och rörlig bild i audiovisuella medier är de kommunikationsformer som har vidast spridning över hela världen erbjuder de en väg att förstå samhället, kulturen och människan.

Filmvetenskap är ett ämne som studerar dessa uttryck ur kritiska, historiska och analytiska perspektiv. I grundutbildningen läser man filmhistoria, bekantar sig med filmens olika ekonomiska och tekniska villkor, studerar teorier om film, och ser, diskuterar, analyserar och skriver om film. Ämnet har en tydlig kärna av filmhistoria och filmanalys ur både estetiska och samhälleliga eller kulturella synvinklar. De filmer och rörliga bilder som behandlas innefattar allt från de första stapplande filmexperimenten till dagens differentierade sociala medier. Vi tar upp Hollywoodfilmen såväl som dokumentärfilm och film från Nigeria, Ingmar Bergman såväl som experimentfilm och tv-serier. Vår speciella profil är filmens och rörliga bilders förhållande till det omgivande samhället ideologiskt, politiskt och ur olika identitetsperspektiv.

En del av studenterna i filmvetenskap går vidare till praktiska filmstudier, medan andra söker sig till film- och kulturjournalistik, eller arbetar inom någon av den rörliga bildens alltmer växande branscher. Filmvetenskapen är inte bara en specialvetenskap, utan också ett humanistiskt bildningsämne där man möter de stora politiska, estetiska och filosofiska frågorna. Det är ett ämne som hela tiden förhåller sig till nuet.

 

NY UTBILDNING:

MASTERPROGRAM i FILM- OCH MEDIEHISTORIA

Sedan höstterminen 2015 erbjuder vi ett nytt masterprogram i film- och mediehistoria.

Programmet, som är ett samarbete mellan de båda humanistiska ämnena filmvetenskap och mediehistoria, erbjuder en fördjupad kännedom om förändringsprocesser där film- och andra medieyttringar placeras in i sina historiska sammanhang och studeras ur kulturella, ekonomiska, tekniska, sociala och estetiska perspektiv.

Målet med utbildningen är att förbereda studenterna för vidare forskarutbildning, men också att utgöra en bred och fördjupad kunskapsbas som ingång till en rad befattningar inom film- och mediebranscher av olika slag: förlag, journalistik, mediebolag, mediearkiv, mediepedagogik och kommunikation.

Programmet ges som ett tvåårigt masterprogram, men erbjuder också möjligheten att avsluta utbildningen efter ett år med en magisterexamen.

För behörighet till utbildningen krävs en akademisk grundexamen om 180 hp i filmvetenskap, mediehistoria eller motsvarande.

Här finns länk till ämnet Mediehistoria: www.kom.lu.se/utbildning/mediehistoria

För att se presentationsfilmen krävs en Flash-spelare. Hämta en här!