lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Sedan 1999 är jag professor i tyska vid Lunds universitet. Efter statsexamen i tyska, ryska och nordiska språk och doktorsexamen i tysk språkvetenskap vid ELTE universitetet i Budapest avlade jag ämneslärarexamen i tyska och engelska vid Lunds universitet. Jag blev filosofie doktor vid Lunds universitet 1991, docent 1995.
Tyngdpunkten i min pedagogiska verksamhet ligger på forskarutbildning. Jag har hållit ett stort antal kurser på doktorandnivå samt handlett 10 avhandlingar i olika ämnen. För närvarande är jag handledare för 6 doktorander. Jag har också ansvar för kurser på avancerad nivå i tysk språkvetenskap och handleder specialarbeten.
Min forskning har inriktning på sambandet mellan språkets form och språkets funktion. Jag är framför allt intresserad av struktureringen av information både ur ett allmänteoretisk och ett kontrastivt resp. typologiskt perspektiv. Det typologiska perspektivet kombinerat med diakronin är också relevant för min forskning om grammatiska kategorier.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Min forskning inriktar sig på sambandet mellan språkets form och språkets funktion. Jag är framför allt intresserad av informationsstruktur, både ur ett allmänteoretiskt och ett kontrastivt perspektiv. Struktureringen av “gammal” och “ny” information styrs nämligen inte bara av universella kognitiva och pragmatiska principer utan påverkas också av olika språks grammatiska mönster. IS-forskningen kräver följaktligen en helheltssyn på språket, inkluderande den pragmatiska, semantiska men även den syntaktiska och fonologiska dimensionen.

I min avhandling utvecklade jag de teoretiska ramarna för undersökningen av informationsstruktur och koncentrerade mig på analysen av tyskans och ungerskans system. Mellan 1995-1999 var jag forskningsledare för ett NOS-H finansierat forskningsprojekt där jämförelsen av olika germanska och finsk-ugriska språk stod i centrum. I miina senare arbeten ägnade jag mig åt vidareutvecklandet av informationsstrukturteorin kombinerat med kontrastiva och typologiskt inriktade undersökningar av olika informationstrukturellt relevanta syntaktiska foch fonologiska fenomen i ett större antal språk. Bandet "Architecture of focus" (publicerat på förlaget De Gruyter år 2006) och den nya planerade publikationen "Architecture of Topic" (med utgivning på förlaget De Gruyter år 2019) innehåller en rad internationellt relevanta arbeten inom forksningsfältet informationstruktur.

Mitt stora intresse för olika språk och kontrastiva resp. typologiska frågeställningar manisfesteras även i min forskning kring olika verbala kategorier. Jag har publicerat flera artiklar om aspekt och diates-problematiken och planerar ett omfattande historiskt-typologiskt orienterat projekt om passiv.

 

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (11 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (11 st)
Konferensbidrag (4 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (14 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Valéria Molnár

Professor
Tyska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post valeria.molnarnordlund.luse

Telefon 046–222 91 62

Rum SOL:L300e

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20