lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är i professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet sedan 2006 och bedriver såväl undervisning som forskning i detta ämne. Dessutom är jag för tillfället ledare för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund och ledamot i Forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier vid Språk- och litteraturcentrum

I min forskning lägger jag stor vikt vid samspelet mellan litteratur och samhälle. Jag betraktar litteraturen som en betydelseskapande praxis genom vilken ingrodda fördomar kan brytas ned och sociala eller kulturella spänningar kan blottläggas. Jag har främst intresserat mig för den moderna litteraturen men inte begränsat mig till någon specifik genre och studerat såväl svenska som utländska författare. Min senaste bok är en essäsamling med titeln Olikhetens region och andra essäer (Atlantis, 2011). Tidigare har jag bland annat publicerat böcker om Pär Lagerkvist, Göran Printz-Påhlson och Bertolt Brecht.

Forskning

Om forskningen

Jag är för närvarande sysselsatt med ett projekt som jag har kallat ”Den litterära gesten” och som med exempel från bland andra Baudelaire, Strindberg, Conrad, Woolf, Kafka och Blixen undersöker olika typer av litterära texter i deras egenskap av kommunikativa handlingar. Projektet är inspirerat av moderna teorier kring performativitet, pragmatisk lingvistik och kognitiv semantik men bygger även vidare på ett resonemang kring den teatrala gesten i min bok om Bertolt Brecht från 2003.

Tillsammans med professor Margareta Petersson vid Linnéuniversitet har jag nyligen avslutat redigeringen av ett stort litteraturhistoriskt verk med titeln Nordens litteratur. Boken kommer att publiceras i juni 2017. Syftet har varit att för första gången studera de nordiska ländernas och minoritetskulturernas respektive litterära traditioner som en sammanhängande berättelse. Själv bidrar jag med tre längre kapitel i boken: ett om 1700-talets litteratur, ett om det moderna genombrottets litteratur och ett om den nordiska litteraturens betydelse för världslitteraturen.

Tillsammans med mina kolleger vid Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS) har jag under senare år arbetat med utvecklingen av The International Web Community for Scandinavian Studies (IWCSS), en nätgemenskap som gör det möjligt för forskare, lärare och kulturförmedlare vid drygt 250 institutioner världen över att effektivt samarbeta kring forskningsprojekt, kurser och kulturella arrangemang med inriktning mot nordiska studier. Som ett led i denna verksamhet ska CSS under våren 2017 lansera ett digitalt kulturmagasin, kallat Rethinking Scandinavia, där artiklar om nordisk kultur i vid bemärkelse kommer att publiceras på engelska och sålunda göras tillgängliga för en internationell publik. Med stöd av de resurser IWCSS erbjuder är jag och mina medarbetare vid CSS dessutom i färd med att planera ett omfattande internationellt forskningsprojekt med titeln Nordens litteratur i världen.  

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (18 st)
Konferensbidrag (2 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (10 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan augusti 2010 är jag tillsammans med professor Finn Hauberg Mortensen, Köpenhamns universitet, ledare för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS). Centret har uppstått genom ett nära samarbete mellan Språk- och litteraturcentrum i Lund och Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab i Köpenhamn och finansieras delvis av ett anslag på drygt fyra miljoner kr. från EU:s strukturfondsprogram Interreg IV. Dess huvudsakliga målsättning är att initiera tvärvetenskapliga forskningsprojekt med inriktning mot skandinaviska studier, bland annat genom att arrangera årliga internationella konferenser och seminarier samt ge ut en acta-serie om nordisk litteratur och kultur. För ytterligare information, se Centrets hemsida: www.oresund.org/css.

Rikard Schönström

Professor
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post rikard.schonstromlitt.luse

Telefon 046–222 84 80

Rum SOL:H222

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20