lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Min avhandling, som kom 1997, handlade om ordbildning i en syntaktisk modell. Efter disputationen arbetade jag i ett barnspråksprojekt, blev forskarassistent 2000, docent i nordiska språk 2001 och professor i svenska 2007. Jag har även arbetat med dialektfrågor, språkhistoria och grammatikdidaktik. Just nu arbetar jag med genus i svenska och andra språk samt informationsstrukturen i satser i svenska.

Jag har varit biträdande prefekt på Institutionen för nordiska språk. På fakultets- och områdesnivå har jag bl.a. varit verksam i miljönämnd, lärarförslagsnämnd, grundutbildningsnämnd, och nu i områdets forskarutbildningsnämnd. Under 2009-2010 arbetade jag på Skolverkets uppdrag som expert i arbetet med Gy2011, och jag har var vice ordförande i UKÄs utvärderingsgrupp för ämnet svenska/nordiska språk 2012-2014. Nu sitter jag med i Expertgruppen Nordens språk, som sorterar under Nordiska ministerrådet.

På fritiden gräver jag gärna i lokalhistoria och i min trädgård på landet

Forskning

Om forskningen

Min forskning är för närvarande huvudsakligen inriktad på gränssnittet mellan prosodi och syntax. Det klassiska synsättet i den generativa tradition som jag arbetar inom är att syntaxen skapar ledföljd, till exempel ordningen verb – objekt i svenska. Prosodin skulle följa av ledföljden, enligt detta synsätt. Det nya tankesätt som växer inom den internationella forskningen, och som är mycket spännande, kan sägas vara karaktäriserat av principen ”prosodin först” – ledföljden kan, åtminstone ibland, vara bestämd av prosodiska egenskaper i språket. I en stark tolkning av en sådan modell skulle all ledföljd vara bestämd av prosodi. Där är vi inte ännu, men det är intressant att se hur långt denna princip kan drivas. Det projekt som jag har arbetat med under en längre tid, tillsammans med Nomi Erteschik-Shir, Ben Gurion University, och Björn Köhnlein, Ohio State University, undersöker möjligheten att ett fenomen som livligt har diskuterats bland syntaktiker, pronomenhopp eller Object Shift, inte drivs av syntaxen utan just av prosodin. (Pronomenhopp/Object Shift är möjligheten att placera obetonade objektspronomen före negationer och andra satsadverbial, t.ex. Jag gillar honom inte.)

Ett annat projekt som jag arbetar med, tillsammans med Katarina Lundin, handlar om grammatikdidaktik. Grammatik anses vara så svårt av många studenter. Vi vill försöka ta reda på vilka moment eller tankegångar det är som gör att grammatik känns så svårt. Vi håller på att skriva en bok om detta, riktad till svensklärarstudenter, verksamma svensklärare och studenter som studerar svenska och svenska som andraspråk vid högskolor och universitet.

Till sist håller jag på några mindre projekt, till exempel undersöka den talspråkliga pluralformen -sar, som i bastusar och avokadosar. Även här vill jag ge en förklaring i prosodiska termer – gränssnittet mellan fonologi och morfologi.

Publikationer

Böcker (9 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (14 st)
Bokkapitel (8 st)
Konferensbidrag (8 st)
Rapporter (2 st)
Working papers (6 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Seminarieledare (tillsammans med Lars-Olof Delsing) för SOLs grammatikseminarium
Vice ordförande och lärarrepresentant i Forskarutbildningsnämnden, HT-fakulteterna, Lunds universitet
Skolverkets expert för ämnen svenska i arbetet med Gy2011
Vice ordförande i UKÄs utvärderingsgrupp för svenska/nordiska språk
Suppleant i Lärarkollegium 1, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Ledamot i Norska forskningsrådets beredningsgrupp för humaniora, ht 2010
Suppeant i Expertgruppen Nordens språk, under Nordiska ministerrådet

Gunlög Josefsson

Professor
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gunlog.josefssonnordlund.luse

Telefon 046–222 94 26

Rum SOL:L314b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk