lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i engelsk språkvetenskap och medlem av AcademiaNet - Databas över Excellenta Kvinnliga Forskare i Europa, som drivs av Robert Bosch Stiftung i samarbete med tidskrifterna Spektrum der Wissenschaft och Nature

Ordförande för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (2013 - 2015) samt ordförande för språkvetenskap (2010 - 2015).

Ledamot i styrgruppen för NetWordS, finansierat av European Science Foundation (2011 - 2015).

Medlem i styrelsen för Skandinaviska Sällskapet för Språk och Kognition (SSSK). Ordförande (2010-2013)

Medlem av redaktionsledingen för:

Human Cognitive Processing series,John Benjamins
The Nordic Journal of English Studies
English Language and Linguistics (2009-2013)
Languages (2015 -)

Redaktör för bokserierna:

Cognitive Linguistics in Practice, John Benjamins
Lund Studies in English

Forskning

Forskargrupper

Pågående projekt

Avslutade projekt

  • Betydelsen av handlingar (Forskningsledare) Vi undersöker mänsklig intentionalitet, hur handlingar är representerade och hur handlingar uttrycks i det mänskliga språket.
  • NetWordS (Forskningsledare) NetWords är ett europeiskt nätverksprogram som fokuserar på ord och ordstruktur ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. http://www.esf.org/activities/research-networking-programmes/humanities-sch/current-esf-research-networking-programmes-in-humanities/networds.htm ...
  • KONTRAST i språk, minne och tänkande KONTRAST är en kraftfull organisationsprincip som också har stor betydelse för mänskligt tänkande, för sammanhang i diskursen och för strukturen ...
  • Antonymer i engelska och svenska (Forskningsledare) Trots dess fundamentala roll som en organiserande och begränsande faktor för utvecklandet av ett språks vokabulär har relativt lite forskning intresserat ...

Om forskningen

Min forskning handlar om språklig betydelse i vid mening och mina analyser gör jag inom Kognitiv Lingvistik. Den ledande tanken inom denna teori är att språklig betydelse är sociokognitiv och måste kunna förklaras av underliggande perceptuella och mentala processer och socialt beteende. Språkets betydelsebärande och interaktiva funktioner i kommunikation mellan människor står alltså i centrum. För att studera språket i bruk i text och diskurs använder jag mig både av korpusmetoder och experimentella metoder. Jag är speciellt intresserad av relationen mellan språk, tänkande och minne, lexikalsemantiska relationer som antonymi och synonymi, processer som kategorisering, metonymisering och metaforisering, modalitet, temporalitet och talarinställning, grad och negering,evidentialitet, semantisk variation och förändring,konstruktionalisering i diskurs,språk och perception.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (9 st)
Artiklar (27 st)
Bokkapitel (26 st)
Konferensbidrag (84 st)
Working papers (5 st)
Recensioner (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Engelska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Carita Paradis

Professor, FFU-ansvarig
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carita.paradisenglund.luse

Telefon 046–222 75 49

Rum SOL:H327

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 20