lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är filosofie doktor i allmän språkvetenskap och forskare i lingvistik vid Språk och litteraturcentrum. Jag är lektor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad, men tjänstledig därifrån på 50% för att leda forskningsprojektet "Att titta på vad man skriver" här i Lund. Mina huvudsakliga forskningsintressen är:

1. Språkproduktion - speciellt skriftlig.

2. relationen mellan talspråk, skriftspråk och olika "hybridformer" som till exempel dövas texttelefonsamtal och datorchattar.

3. Läsbarhet, textkvalitet och språklig tillgänglighet

4. Kommunikationshandikapp och kommunikationshjälpmedel

Jag undervisar för närvarande i handikappvetenskap- och specialpedagogikkurser vid högskolan i Halmstad och om språkutveckling, läsning och skrivning vid flera av logopedutbildningarna i landet, bland annat här i Lund. Jag gästföreläser ofta - i både akademiska och praktikanknutna sammanhang - om läs- och skrivprocesser, läs- och skrivutveckling, samt läs- och skrivsvårigheter.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
  • Wengelin, Å. (2002). Text Production in Adults with Reading and Writing Difficulties. Gothenburg Monographs of Linguistics, 20. Department of Linguistics, Gothenburg University. Doktorsavhandling.
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (13 st)
Konferensbidrag (20 st)
Working papers (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)
  • Asker-Árnason, L. (2011). Narration and reading comprehension in Swedish children and adolescents with hearing impairment. Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series, 2011:8. Dept of Logopedics, Phoniatrics and Audiology. Doktorsavhandling.

Åsa Wengelin

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Åsa Wengelin kan inte längre nås via institutionen/enheten.