lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Från januari 2015 har jag ledningsuppdrag som biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. Uppdraget fyller större delen av min arbetstid; resten av tiden ägnar jag åt forskning. Under föregående år har jag undervisat och handlett på alla nivåer i filmvetenskap och gett kurser främst inom filmestetik, filmteori, film och ideologi och tidig filmhistoria. I min forskning inriktar jag mig främst på filmmusik (och experimentella metoder), svensk film, frågor om nationell och kulturell identitet, svenskamerikanska filmförbindelser, celebritetsforskning eller filmstjärnor, och har också sysslat med tv-forskning. Hösten 2014 var jag gästlärare vid University of Washington i Seattle där jag gav en kurs om film och migration.

Forskning

Om forskningen

 

I min forskning arbetar jag för närvarande huvudsakligen med två projekt.

 

Det ena, ”Filmmusikupplevelse och experimentella metoder”, undersöker möjligheterna att använda psykofysiologiska och neurovetenskapliga empiriska metoder för att studera åskådarens upplevelse av audiovisuellt berättande, främst fiktionsfilm. Till exempel används ögonrörelsemätningar för att se om och hur uppmärksamheten förändras vid olika ljudmiljöer till samma filmscener eller hur åskådarens upplevelse förändras av skiftande samspel mellan film och musik.

Det andra projektet har titeln "Anita Ekberg, konstruktionen av en omtvistad celebritet". Här undersöker jag hur Anita Ekberg konstruerades som stjärna i Hollywood under 1950-talet och hur hon bland annat kom att bli ett förkroppsligande av föreställningar om den svenska sexsymbolen. I studien jämförs mottagandet av Ekberg i amerikansk och svensk press, och i det vidare arbetet kommer också studier av Ekbergs tid i Italien att ingå.

 

Därutöver fortsätter jag med min forskning om transnationella filmrelationer mellan USA och Sverige där jag bland annat undersöker hur den svenska migration och svenska immigranter till USA tecknas i svensk och amerikansk filmkultur, och också hur filmen användes av den svenskamerikanska befolkningen i sitt minnesskapande om Sverige.

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (21 st)
Encyklopediartiklar (6 st)
Konferensbidrag (15 st)
Recensioner (8 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Biträdande prefekt för Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Arbetsutskottet, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

FD 1998, anställd som universitetslektor 2004, antagen som oavlönad docent 2005 och som professor 2012.
Ingår i redaktionsrådet för tidskriften Music and the Moving Image (University of Illinois Press).
Medlem i SCMS - Society for Cinema and Media Studies.
Medlem i NECS - European Network for Cinema and Media Studies.
Medlem i SCSMI - Society for Cognitive Studies of the Moving Image.
Medlem i SAAS - Swedish Association for American Studies.
Medlem i SASS - Society for the Advancement of Scandinavian Studies.
Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.
Medlem i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet.

Doktorandhandledning m.m.
För närvarande handleder jag Hanna Flodin som skriver ett avhandlingsarbete om funktionshinder och film/medier, och Emil Stjernholm som skriver om den svenska kritikern, regissören och forskaren Gösta Werners filmskapande. Tidigare har jag handlett Margareta Borg: Skoltv - traditioner, visioner och former: en studie av skol-tv:s förutsättningar, framväxt och utveckling under 1960-talet, Lund: Språk- och litteraturcentrum, 2006.
Tillsammans med professor Peter Dahlgren, MKV, Michael Krona: Från orsak till verkan. Berättarstrategier i Sveriges Televisions inrikespolitiska nyhetsförmedling 1978–2005, Lunds universitet 2009. Ett flertal gånger har jag varit anlitad som fakultetsopponent, betygsnämndsledamot och sakkunnig vid tjänstetillsättningar.