lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i engelsk språkvetenskap.

Min koppling till Lunds universitet är forskningsorienterad. Mellan 2011 och 2014 hade jag anställning som postdoktor-forskare.

Mina huvudsakliga forskningsområden är (i) språk för särskilda/akademiska ändamål, (ii) andraspråksinlärning (särskilt inom ramen för engelska som undervisningsspråk och med fokus på ord/vokabulär) och (iii) text- och diskursanalys (under senare år med fokus på religiös diskurs, särskilt predikan). Min forskning utgår oftast ifrån funktionella teorier om språk och beskrivs bäst som tillämpad språkvetenskap.

Jag har en fast anställning som universitetslektor (docent) i teknisk kommunikation och tillämpad engelsk språkvetenskap på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (11 st)
Working papers (1 st)
Övrigt (2 st)

Hans Malmström

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Hans Malmström kan inte längre nås via institutionen/enheten.