lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studierna

Kursplanen - ditt kontrakt!

En kurs kan läsas inom ramen för ett utbildningsprogram eller som fristående, då man själv kombinerar olika kurser till en egen utbildning. Det dokument som styr kursens innehåll kallas kursplan och den innehåller kursens poängtal, dess syfte och i vilka utbildningar den kan ingå. Den upplyser dessutom om huvudsakligt innehåll och den litteratur som tillhör kursen. Kursplanen kan sägas vara det "kontrakt" du får på din utbildning. För många kurser finns också en studiebeskrivning, i vilken du hittar en utförligare beskrivning av kursens upplägg och examination.

IT-baserade hjälpmedel

På flera av SOL:s kurser används s.k. lärplattformar som ett hjälpmedel för lärare och studenter. Många lärare använder sig av Luvit, andra arbetar hellre med Live@Lund och en del lärare föredrar att arbeta på andra sätt och nyttjar ingen plattform alls. Eftersom det är så olika på olika kurser är det mycket viktigt att du tar del av den information läraren ger dig vid första lektionstillfället.

Poäng

Universitetsstudier räknas i poäng. Normalstudietiden för en heltidskurs (40 timmars arbetsvecka) är en termin (30 högskolepoäng) eller två terminer (60 högskolepoäng), vilket motsvarar 1,5 högskolepoäng per vecka.

Tentamenstider och tentamensanmälan

För närvarande visas aktuella tentamina endast på respektive kurshemsida. Välj "Ämnen" i toppmenyn, välj ditt ämne, välj "Kursutbud" i vänstermenyn, välj den för dig aktuella kursen. Inne på kurshemsidan kan du sedan välja "Tentamensschema" för att se aktuella datum. Läs om tentamensregler och anmälan till tentamen här: www.sol.lu.se/utbildning/tentamina/

Fusk och plagiat

Enligt Högskoleförordningen (10 kap, 1 §) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som "med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas". Detta innebär att universitetet har rätt att avstänga en student från studierna under kortare eller längre tid, samt meddela CSN, om inte nedanstående regler följs:

  • Om du citerar från böcker, andra studenters texter, internettexter o dyl. MÅSTE du alltid tydligt ange källan. Det är ALDRIG tillåtet att kopiera andras texter rakt av och presentera dem som sina egna.
  • Vid skriftliga tentamina, hemuppgifter och liknande, följ alltid de anvisningar som ges beträffande ev. hjälpmedel (oftast inga alls) och övrig information du får av skrivvakter och lärare.

Examen

Våra kurser kan ingå och/eller bilda huvudområden i olika examina. Den vanligaste är fil. kand. (filosofie kandidatexamen), som är en examen inom grundläggande högskoleutbildning. För närvarande omfattar denna 180 högskolepoäng, varav fördjupade studier på nivån 61-90 högskolepoäng inom ett huvudområde (för nybörjarspråk, som t.ex. kinesiska, gäller 120 hp istället för 90) samt hela och avslutade kurser upp till sammanlagt 180 högskolepoäng. Kontakta en studievägledare om du vill veta mer. Du hittar också mer information här:

Glöm inte att ansöka om din examen när du är klar! Det gör du hos examensavdelningen (se länk ovan).

Studieintyg och betygsutdrag

Om du behöver ett intyg eller betygsutdrag över dina studier vid Lunds universitet, så kontakta receptionen i SOL-foajén eller kursexpeditionen. Du kan också själv logga in med ditt Studentkonto via Studentportalen på www.student.lu.se och skriva ut ett verifierbart intyg. Detta intyg är försett med en kod som gör det möjligt för den som får det i sin hand att kontrollera uppgifterna via Lunds universitets hemsidor.

Utlandsstudier, utbyten med andra länder

I Absalonbyggnaden rum 141-143 finns det Internationella kontoret inom Humaniora och Teologi. Som student vid Lunds universitet och våra fakulteter har du möjlighet att söka utbytesstudier och förhoppningsvis kunna spendera en eller två terminer utomlands. Du kan välja på över 100 universitet runt om i världen och du kan söka under dessa tider: 5 februari – 5 mars och 5 september – 5 oktober.

Mer information hittar du på www.ht.lu.se/utbildning/student/studera-utomlands. Vill du ordna utlandsstudier på egen hand kan du få hjälp hos Studentreceptionen. De har uppdaterade kataloger med adresser och telefonnummer till olika utländska universitet. Där finns också handböcker samt datorer där du kan leta fram utbildningsinformation. Se www.lu.se/studentreception