lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studentinflytande

HTS - Humanistiska och teologiska studentkåren

Den 1:a juli 2010 gick Lunds Humanistkår och Teologkåren ihop och bildade HTS - Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet. Kårens syfte är att jobba för en så bra utbildning och studiemiljö som möjligt. Hör gärna av dig med frågor och synpunkter eller om du behöver någon som hjälper dig föra din talan om du stöter på problem i studierna, eller har tankar om vad som kan bli bättre i din studiemiljö. Som student är du varmt välkommen att gå med i kåren och engagera dig på olika sätt, t.ex. studiesocialt eller i arbetsmarknads- och jämlikhetsfrågor. Mer information hittar du på nedan länk:

Studentråden

Studentrådet är knutet till respektive sektion (avdelning inom SOL), och består av kursombud som väljs av studenterna på respektive kurs. Studentråden diskuterar, bevakar och är med och utvecklar den utbildning som bedrivs inom de olika kurserna och programmen. Till studentrådet kan du vända dig om du har synpunkter på den utbildning du går. Studentrådet har också sociala aktiviteter.

Studerandeskyddsombud

Enligt arbetsmiljölagen likställs studenter i princip med arbetstagare. Studenter kan ställa krav på en sund och säker miljö, meningsfulla och engagerande föreläsningar och rätt att medverka i utformningen av studiernas upplägg och innehåll. Varje studentråd ska välja ett studerandeskyddsombud för terminen, som bland annat har rätt att gå med på skyddsronder i SOL:s lokaler. Lunds Humanistkår väljer dessutom ett huvudskyddsombud för alla studenterna på SOL. Studerandeskyddsombudet ska som företrädare för studenterna påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god arbets- och studiemiljö.

Studenternas rättigheter

Det är viktigt att känna till vilka rättigheter du har som student. Universitetsstyrelsen har fastställt riktlinjer för hur relationerna mellan utbildningsanordnaren och studenten bör vara. I dagligt tal kallas de "rättighetslistan". Mer information om dessa riktlinjer, som inte är juridiskt bindande men ändå viktiga att följa, kan du få via länkan nedan.

Lagen om likabehandling

Det finns en lag om att alla studenter vid högskolor och universitet ska behandlas lika, bl.a. oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Om du som student upplever att du diskrimineras på någon av dessa grunder, bör du tala med en studievägledare eller ämneskoordinator. Du kan självklart också vända dig till din studentkår, Lunds Humanistkår. Den arbetar för att du ska känna dig välkommen och för att skapa en trygg och öppen studiemiljö.