lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Administrativt

Receptionen

SOL-receptionen är belägen i foajén. I receptionen får du bl.a. hjälp med:

  • Kompendieinköp
  • Parkeringsbiljetter
  • Utlämning av skrivna tentor efter rättning
  • Resultatintyg/studieintyg, registreringsintyg, Ladok-utdrag. (Tänk på att du numera själv med hjälp av din StiL-identitet kan skriva ut ett s.k. verifierbart intyg via Studentportalen).

Kursexpeditioner

Språk- och litteraturcentrums ämnen är uppdelade i fem sektioner, var och en med minst en kursadministratör, som bland annat hanterar Ladok-ärenden som registrering och resultatrapportering. För information om aktuella telefon- och mottagningstider, se hemsidor för de olika ämnena!

Terminstider

Aktuella terminstider finner du via nedan länk:

Akademisk kvart

Akademisk kvart är en gammal tradition i universitetsvärlden. De flesta seminarier och föreläsningar startar en kvart över hel timme, även om helt klockslag angivits i schemat. Fråga respektive lärare om du är osäker.

Registrering

Varje termin du är aktiv vid SOL-centrum (dvs. studerar och/eller tenterar), måste du vara registrerad för att dina resultat ska kunna läggas in i Ladok som är den nationella databasen för studieresultat. Registrering krävs också för att CSN ska betala ut studiemedel. Registreringen är av tre slag: nyregistrering, fortsättningsregistrering eller omregistrering. Nyregistrering gäller för den som påbörjar en ny kurs (= en kurs man aldrig tidigare varit registrerad på). Fortsättningsregistrering görs temin 2 för den som följer en kurs som löper över två terminer, vanligtvis en halvfartskurs på 30 hp eller en heltidskurs på 60 hp. Omregistrering görs för den som ska slutföra en kurs som påbörjats en tidigare termin. Detta gäller även om du samtidigt är nyregistrerad på en annan kurs. Registrering gäller bara en termin. Du måste alltså registrera dig vid SOL varje termin du är aktiv studerande här – även om det bara gäller resttentor. Registrerar dig gör du hos respektive kursadministratör, eller i studentportalen.

Se www.sol.lu.se/sol/personal/administratorer

Studentkonto (tidigare kallat StiL-id)

När du studerar vid Lunds universitet behöver du ett användarkonto för studenter, ett studentkonto. Med hjälp av studentkontot loggar du in på bl.a. eduroam, olika typer av kursplattformar, studentdatorer, biblioteksdatabaser och LU:s studentportal. Via Studentportalen www.student.lu.se kan du t.ex. kontrollera dina studieresultat, skriva ut verifierbara intyg, ändra adressuppgifter, läsa dina studentmejl (se Studentmejladress, s. 7) och hämta programvaror.

1. Observera att det är du som student som själv måste aktivera ditt studentkonto för att det ska fungera.

2. När du blivit antagen eller registrerad på en kurs eller ett program vid Lunds universitet skickas utförlig information om hur du går tillväga för att aktivera studentkontot till den mejladress du uppgav på Antagning.se när du sökte till universitetet. Saknas mejladress skickas uppgifterna till den postadress som ligger i systemet. Har du studerat vid Lunds universitet någon av de tre senaste terminerna fungerar troligen din gamla inloggning och inga nya uppgifter kommer att skickas ut.

3. Med hjälp av de instruktioner du fått kan du sedan aktivera studentkontot via passport.lu.se. Du behöver dina kontouppgifter från Antagning.se eller ditt EduID. När systemet kräver att du anger personnummer ska numret skrivas i detta format: 195604151234, alltså med 19 före årtalet och utan bindestreck mellan födelsedatum och de fyra sista siffrorna.

4. Om du inte fått information om hur du aktiverar kontot senast 4-5 vardagar efter andra antagningsbeskedet eller 2 dagar efter att du blivit antagen som reserv eller om du inte lyckas aktivera kontot eller om du har andra problem relaterade till detta, vänligen kontakta LU Servicedesk, e-post servicedesk@lu.se, tel. 046-222 90 00. LU Servicedesk har öppet måndag till fredag, helgfria vardagar, kl. 08.00 - 17.00. Du hittar också aktuell driftinformation och olika manualer på support.lu.se.

E-post

Använd din studentmejl! Som ny student får du en sådan i samband med att du får en StiL-identitet (se StiL). Om du redan har en privat e-postadress kan du vidarebefordra studentmejlen till denna om du vill, men det är mycket viktigt att du kontrollerar dina meddelanden regelbundet, annars kan du missa viktig information bl.a. från dina lärare (t.ex. hastigt påkomna schemaändringar).

Avbrott i studierna

Om du redan från början märker att du inte kommer att kunna följa kursen första terminen du är registrerad på den, ska du anmäla detta s.k. tidiga avbrott till respektive ämnes expedition inom 3 veckor från kursstart. Du får då möjlighet att söka kursen en senare termin i vanlig ordning. Om du antas blir du då nyregistrerad och får automatiskt tillgång till både undervisning och prov. Observera alltså att du i detta fall söker kursen igen i  vanlig ordning i konkurrens med alla övriga sökande. Det går inte att få förtur på en kurs som man redan varit antagen till men anmält tidigt avbrott på. Anmäl alltid avbrott på kurs, även eventuellt sent avbrott!

Personal vid SOL

Utöver lärare, studievägledare och kursadministratörer kan det tänkas att du som student även träffar någon av följande personer vid SOL:

  • Prefekten, som är ordförande i SOL-styrelsen och ytterst ansvarar för och leder arbetet vid SOL-centrum.
  • Biträdande prefekterna (en för grundutbildning och en för forskarutbildning och forskning), som sitter med i styrelsen för SOL och sköter den löpande verksamheten på en övergripande nivå i samarbete med prefekten.
  • Sektionsföreståndare, en för vart och ett av SOL:s fem sektioner, som leder och ansvarar för det dagliga arbetet på sektionsnivå.
  • Studierektorerna, som bl a planerar undervisning och bemanning inom de olika ämnena, fungerar som examinatorer på avslutade kurser och ansvarar för kursutveckling, ofta med utgångspunkt i kursutvärderingar. Det är till biträdande studierektorn du som student ska vända dig om du har klagomål eller synpunkter på undervisningen.

Kris- och katastrofplan

SOL:s styrelse har utarbetat en kris- och katastrofplan för att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig ledning samt för att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser.