lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om att studera tyska

Att studera tyska på universitetsnivå innebär både att praktiskt lära sig behärska det tyska språket, språkfärdighet, och att inhämta kunskaper om språket och om de länder där det talas.

Språkfärdighet

Vad gäller behärskningen av språket kan denna delas in i olika färdigheter. Man skall lära sig att tala, förstå och skriva det främmande språket. Färdigheterna tränas i olika kurser som t ex uttalskurs, textkurser - för att träna textläsning, men också för att träna muntlig färdighet genom diskussion av texterna på tyska - eller översättningskurser med övningar i att skriva korrekt tyska, men även i att återge en tysk text på god svenska. Naturligtvis ägnas också mycket tid åt kurser i tysk grammatik. I jämförelse med skolan läggs vid universitetsstudier i språk större vikt vid korrekt språkanvändning. Det är ju här fråga om en utbildning för arbetslivet och inte om att lära sig tyska för semesterresan. Självklart får inte ett affärsbrev till en tysk firma vimla av grammatiska fel och vara mer eller mindre obegripligt. Professionell språkkompetens ställer helt andra krav än semestertyska.

Kunskap om språket

Utöver språkfärdighet ingår i språkstudier på universitetsnivå att man lär sig dels hur språket fungerar som system och kommunikationsmedel (språkvetenskap), dels hur språket har utvecklats (språkhistoria). Man studerar också de tyskspråkiga ländernas historia och samhällsliv samt de tyskspråkiga ländernas litteraturhistoria. Eftersom dessa kurser ges på tyska tränas förstås också samtidigt språkfärdigheten, men man får inte glömma bort att det handlar om universitetsstudier i tyska och sådana har andra mål än att bara förmedla ren språkfärdighet. All universitetsutbildning skall nämligen vila på vetenskaplig grund och studierna på högre nivåer skall kunna leda över till forskning i ämnet.

Språkinlärning - en process

Rent allmänt kan sägas att språkstudier innebär mycket självständigt arbete. Eftersom språk är ett färdighetsämne räcker det inte med att lyssna på föreläsningar och läsa kurslitteraturen, utan man måste också ständigt öva sig i att använda språket, t ex genom att tala tyska eller göra olika skrivövningar. Språkfärdighet är något som utvecklas gradvis. Det är en process som måste få ta sin tid och som kräver mycket arbete men där man samtidigt får belöning genom att hela tiden kunna se sina framsteg.