lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska som andraspråk: Kandidatkurs

SVEK02

Kurskod: SVEK02
Engelsk titel: Swedish as a Second Language: Level 3
Högskolepoäng: 30

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Dekanen beslutar att

 • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, blandade tider
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande samt Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II (SVEC02 eller SVEC03) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2020-01-21 kl. 16.00 – 17.00: SOL:L303a

Lärare: Gunlög Josefsson

Beskrivning

I kandidatkursen får du möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper om svenska språket och forskning om andraspråksinlärning.

Kursens innehåll

I delkursen Andraspråksinlärning i ett vetenskaplig perspektiv får du en god inblick i nyare forskning om andraspråksinlärning, med fokus på såväl resultat som hypoteser och resultat. delkursen ges under andra hälften av terminen och då introduceras också vetenskaplig teori och metod som förberedelse till uppsatskursen. I uppsatskursen, som ges under våren, lär du dig att självständigt urskilja, formulera och ur olika aspekter diskutera vetenskapliga problem samt föreslå lösningar. Samtidigt befäster du din skicklighet i att använda svenska i tal och skrift, i synnerhet inom den vetenskapliga genren.

Under första hälften av terminen finns utrymme för en valbar delkurs inom ramen för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Under hösten 2020 kan du välja mellan följande delkurser: 

Ordinlärning och ordförrådets utveckling i andraspråkssvenska: I kursen ges en introduktion till aktuell forskning, teorier och metoder för ordinlärning i ett andraspråk. Särskilda svårigheter för ordinlärning i svenskan tas upp. Du får, med hjälp av olika metoder för att bedöma ordförrådets utveckling, genomföra egna bedömningar av autentiska texter. Du får också träna på att känna igen lexikala svårigheter utifrån olika texttyper med fokus på läromedel.

Grammatik i teori och praktik: Kursen bygger vidare på och fördjupar dina grammatikkuskaper från grundläggande nivåer. Utifrån traditionell grammatikanalys, med Svenska Akademins grammatik som källa, utforskar du modern grammatikforskning, särskilt den generativa syntaxens möjligheter. Grammatikens roll i skolundervisningen undersöks och diskuteras.

Kursens placering

Studieämnet svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). Delkursen Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv kan läsas som fristående kurs om 7,5 hp.

Note that this course requires basic eligibility in Swedish (Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 or Tisus). If you are looking for beginner's courses in Swedish, they are called Swedish as a foreign languages/Svenska som främmande språk.

Delkurser

 1. Valbar kurs, 7,5 hp
 2. Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv, 7,5 hp
 3. Examensarbete, 15 hp
 4. Diskursanalys (avancerad nivå), 7,5 hp
 5. Litterär stilistik, 7,5 hp
 6. Litterär stilistik (avancerad nivå), 7,5 hp
 7. Grammatik i teori och praktik, 7,5 hp
 8. Grammatik i teori och praktik (avancerad nivå), 7,5 hp
 9. Semantik och lexikologi, 7,5 hp
 10. Språksociologi, fortsättningskurs, 7,5 hp
 11. Ordbildningsteori (avancerad nivå), 7,5 hp
 12. Generativ Syntax (avancerad nivå), 7,5 hp
 13. Språkförändringsteorier (avancerad nivå), 7,5 hp
 14. Texter i teori och praktik (avancerad nivå), 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Lund, halvfart 50%
31 augusti 2020 – 6 juni 2021

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska som andraspråk: Kandidatkurs är 55 000 SEK.