Tentamina, betyg och examina

  • Den som tenterar - skall var på plats i god tid. Dörren stängs vid tentamens början. Den som kommer för sent får vänta tills provet är utdelat.
  • Endast skrivmateriel och de hjälpmedel som anvisas på skrivningen får tas med. Universitetet tillhandahåller skrivpapper.
  • Väskor mm. placeras enligt skrivvaktens anvisningar. Mobiltelefon lämnas till skrivvakt för förvaring under skrivningen.
  • Den som tenterar får inte lämna skrivsalen under skrivningens första 30 minuter och därefter med skrivningsvaktens tillstånd - efter att ha antecknat sig på pauslista.
  • Den studerande skall fylla i kurs, program, namn och personnummer på skrivningsomslaget. Skrivningsvakten kontrollerar legitimation. Den studerande som ev. saknar något av detta antecknas av skrivvakten och skall snarast visa upp kvitto samt id-handling på expeditionen.
Övrigt

Endast de hjälpmedel som finns angivna på skrivningen får användas. Stickprovskontroll görs under skrivningen. Vid inlämnande skall alla papper vara försedda med namn. Vid s.k. blank skrivning måste tentamensomslag eller försättsblad lämnas in. I skrivsalen skall råda ordning och tystnad. Skrivvakt har rätt att avvisa skrivande som uppträder störande. Vid misstanke om fusk görs rapport till vaktansvarig. Denna skall överlämna ärendet till institutionen som avgör om ärendet skall hänskjutas till disciplinnämnd. OBS! Det är obligatoriskt att anmäla sig till omtentamen minst 1 vecka i förväg (se nedan). Upptryckning av skrivningar görs beroende på antalet anmälningar.

Anmälan till omtentamen

Alla som vill anmäla sig till omtentamen måste vara registrerade! Anmälan till omtentamen kan inte ske per telefon!

Skriftlig omtentamen: Anmälan görs senast en vecka innan i LADOK eller till anna.grahnsol.luse

Muntlig omtentamen: Anmälan görs direkt till läraren som tenterar enligt dennes anvisningar.

När det gäller omtentamen på delkurser som ej getts under terminen måste du anmäla att du vill göra omtentamen. Det gäller till exempel delkurser från äldre kursplaner.

Viktigt!

Alla studerande som vill anmäla sig och gå upp i tentamen måste vara registrerade.

Omprov och extraprov

Inga extra prov för enskilda studerande anordnas utöver de ordinarie proven och omproven. Möjlighet att