Strategisk plan

Språk- och litteraturcentrums (SOLs) strategiska plan är en fördjupning och konkretisering av de planer som tagits fram av Lunds universitet (LU) respektive de Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT-fakulteterna). Syftet är att presentera institutionens ambitioner för de kommande åren. SOLs olika organ ska förhålla sig till planen när de diskuterar, utvecklar och beslutar om verksamheten inom sina respektive ansvarsområden. I planen preciseras först målet för verksamheten på SOL, därefter de strategier som anger hur målet ska uppnås. Sist följer en beskrivning av kärn- och stödverksamheterna inom institutionen och en redogörelse för hur respektive verksamhet ska konkretisera strategierna i detta dokument.  

MÅL

Målet med verksamheten inom SOL är att utveckla och sprida högkvalitativ kunskap om den kommunicerande människan, både i det förflutna och i samtiden. Fokus ska ligga på språk och språkvetenskap, litteratur, film och teater samt områdesstudier. Forskning och undervisning ska stimulera och inspirera varandra. SOL ska också sträva efter att bibehålla och utnyttja den språkliga och kunskapsmässiga bredd som idag ryms inom institutionen.

Läs mer