Ekonomi- och personalavdelningen

Avdelningen hanterar ekonomi- och personaladministration och är stöd till medarbetare och ledning. Personalen kan nås via e-post eller telefon, och för LU-anställda även via Teams.
 

Pia Nivala är administrativ chef och ansvarar för övergripande ekonomiadministrativa frågor samt bereder och följer upp den totala budgeten för institutionen Språk- och litteraturcentrum.
 

Ekonomer

 • Budget/bokslut och uppföljning för respektive ämne
 • Projekthantering och projektredovisningar (kalkyler, ekonomisk rapportering och uppföljning)
 • Löpande bokföring: ombokningar, rekvirering
 • Lönekonteringar

 

Kontakta oss om du har frågor gällande din anställning: pensionering, sjukfrånvaro, ledigheter eller semester. 

 

Ekonomiadministratörer

Kontakta oss om du behöver eller har frågor gällande bland annat fakturor, reseräkningar, reseförsäkringskort och utlägg/ersättning i Primula.

 • Internfakturering
 • Fakturahantering 
 • Avgiftshantering vid etikprövning
 • Reseräkningar och utlägg/ersättning (reseförsäkringskort)
 • Sektionernas driftsmedel

 

 • Resebidrag och dess fakturor/reseräkningar/utlägg (kostnadsställe 500180)
 • Lingvistiks fakturahantering (kostnadsställe 500111) 
 • Sektionernas driftsmedel

 

 • Arvoden
 • Utlägg (externa personer)
 • Varselhantering för doktorander
 • Institutionstjänstgöring
 • Semesteruppföljning för doktorander
 • Handledningsavtal (externa personer)
 • Avgiftshantering vid etikprövning

Forskningsadministratör

 • Doktoranders studiegång och ograduerade medel
 • Handledningsavtal (fram till maj 2023)
 • Slutseminarier och disputationer
 • Lucat för doktorander, emeriti och anknutna forskare
 • Anslag för sektionsövergripande seminarier

Personaladministratör

 • Anställningar/utlysningar 
 • Konsultativt stöd i anställningsärenden och personalfrågor 
 • Migrationsverksfrågor (arbets- och uppehållstillstånd)
 • Nyanställd – information
 • Inför pensioneringen/delpension
 • Sjukärenden/sjukskrivningar

 

 • Anställningar/utlysningar 
 • Intermittenta anställningar
 • Semesteruppföljning

 

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-05-03