lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ny kurs om samtidslitteratur

2016-09-29

Under vårterminen 2017 sjösätter avdelningen för litteraturvetenskap på SOL-centrum en helt ny kurs: ”Den samtida litteraturen” (30 hp). Kursens syfte är att ge en översikt över viktiga tendenser och fenomen i den nyaste litteraturen (efter ca 2000) i Sverige, Europa och världen. Till de perspektiv som behandlas hör bland annat litteraturens globalisering, prosans gränsöverskridanden mellan fakta och fiktion och poesins nya medier och mötesplatser. En egen delkurs ägnas åt samtidslitterära texter som fokuserar ekologisk problematik.

 

”Den samtida litteraturen” är självständig i förhållande till SOL-centrums grundkurs i litteraturvetenskap och vill både utveckla en litteraturvetenskaplig allmänkompetens och stimulera till kritisk reflektion kring de senaste decenniernas litteratur.

 

Ansökan till kursen (LIVA05) kan lämnas in till och med den 17 oktober via www.antagning.se